با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی حقوق پزشکی ایران

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایت الله آملی، آمل، ایران

2 استادیار حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائم‌شهر، قائم‌شهر، ایران

چکیده

تا پیش از تصویب لایحه جدید قانون تجارت و قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 1394 قانونگذار به طور صریح شرکت­های دولتی را مشمول مقررات ورشکستگی نمی­دانست. وجود این مسئله باعث شده بود که ورشکستگی شرکت­های دولتی تابع مقررات ورشکستگی شرکت­های تجاری در قانون تجارت قرار نگیرند. حقوق ایران با توجه به پراکند‌گی و گستردگی مواد قانون تجارت و دیگر قوانین در خصوص ورشکستگی شرکت­های دولتی به کلاف سردرگمی تبدیل شده است که به درستی نمی­توان از میان این مقررات شرکت­های دولتی را تابع مقررات ورشکستگی اعلام کرد؛ چرا که ورشکستگی شرکت­های دولتی پیش­بینی شده در لایحه جدید قانون تجارت و قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب 1394 با اصل 44 قانون اساسی در تعارض است. از این‌رو، به سادگی نمی­توان ورشکستگی آنها را اعلام کرد. در حقوق انگلستان نیز شرکت­های دولتی به طور کامل در اختیار دولت قرار ندارند و تنها از اساسنامه­ها و لوایح پارلمان می‌توان مقررات مربوط به ورشکستگی آنها را اتخاذ کرد که در حقوق ایران شرکت­های دولتی نیز همانند دیگر شرکت­های تجاری می­توانند مشمول مقررات ورشکستگی در ماده 412 قانون تجارت شوند و دادگاه در صورت تشخیص بدهی مالی این­گونه شرکت­ها، پس از اعلام ورشکستگی باید نسبت به انحلال این­گونه شرکت­ها اقدام کند. در حقوق انگلستان تعارضات موجود در خصوص ورشکستگی شرکت­های دولتی بیش از حقوق ایران به چشم می­آید؛ چرا که قوانین مدونی در خصوص ورشکستگی شرکت­های دولتی در انگلیس وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

 1. اسکینی، ربیعا (1392). شرکت­های تجاری. جلد اول. چاپ دوازدهم. تهران: انتشارات سمت.

  ـــــــــــــــ (1399). حقوق تجارت: ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته. چاپ 25. تهران: انتشارات سمت.

  امامی، سیدحسن (1393). حقوق مدنی. جلد چهارم، چاپ بیست و سوم. تهران: انتشارات اسلامیه.

  حیدرپور، البرز (1375). محدودیت­های مدیران شرکت­های سهامی در حقوق ایران و انگلیس. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی.

  دمرچیلی، محمد؛ حاتمی، علی؛ قرائتی، محسن (1394). قانون تجارت در نظام کنونی. چاپ 23. تهران: نشر میزان.

  ساجدی، ولی (1378). «تشکیل، اداره و انحلال مؤسسات و شرکت های دولتی». فصلنامه حسابرس، شماره 41.

  ستوده تهرانی، حسن (1395). حقوق تجارت. جلد چهارم. چاپ بیستم. تهران: انتشارات دادگستر.

  سلجوقی، محمود (بی­تا). مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری در زمینه مسائل مدنی. تهران: انتشارات دفتر تحقیقات و مطالعات وزارت بازرگانی.

  شایگان، سیدعلی (1396). حقوق مدنی. چاپ اول. تهران: انتشارات مهرکلام.

  شقاقی­نژاد، فتح­الله (1372). «مقررات ورشکستگی در حقوق ایران». فصلنامه حسابدار، شماره 99 و 100.

  شمس، عبدالله (1394). آیین دادرسی مدنی. جلد اول. چاپ سی و چهارم. تهران: انتشارات دراک.

  شهباز یخفروزان، پریسا (1396). ورشکستگی شرکت­های دولتی در حقوق ایران و فرانسه. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد شهر قدس.

  صقری، محمد (1376). حقوق بازرگانی، ورشکستگی نظری و عملی. چاپ اول. تهران: شرکت سهامی انتشار.

  طباطبایی مؤتمنی، منوچهر (1391). حقوق اداری. چاپ هجدهم. تهران: انتشارات سمت.

  عالی­پناه، علیرضا (1396). «بررسی شمول مقررات ورشکستگی نسبت به اشخاص حقوق عمومی در ایران». فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره 80.

  فیضی چکاب، غلامرضا (مصاحبه 26 خرداد 1393). لایحه جدید تجارت دچار اشکالات فراوان است. پایگاه خبری اختبار.

  محسنی، تارا (1394). بررسی تطبیقی نظام حقوقی حاکم بر شرکت­های دولتی در حقوق ایران و انگلیس. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.

  محصولی، اسماعیل (1375). اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر در حقوق ایران و انگلیس. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی.

  منتی­نژاد، صادق (1386). «جرم پورسانت در حقوق کیفری ایران». نشریه حقوقی دادگستری، شماره 61.

  نصیری، محمد (1388). حقوق بین­الملل خصوصی. جلد اول. چاپ چهارم. تهران: انتشارات آگه.

  Andrew Keay (1997). “In pursuit of the rationale Behind the Avoidance of pre-liquidation Transactions”. 18 sydney Law Review, p. 423.

  Alternative Statutory Approach to Mollify American Reservations (2003). 19 AmUIntlLRev, pp. 107–51.

  AM Dickerson ‘Insolvency Principles and the Odious Debt Doctrine: The Missing Link in the Debate’ (2007). 70/3 Law & Contemp Probs, pp. 53–79.

  1. Holmgren (1999). La renégociation multilatérale des dettes: le Club de Paris au regard du droit international. Bruylant Bruxelles. P. 417.

  Elizabeth Warrcn (1992). “Bankruptcy policymaking in an lmperfect world”. Mih, L,Rev, p. 387.

  Farar, Jhon. H.; Furey, N. H. (1991). Farar’s cimpany law. 3th ED. London.  P. 43.

  Fletcher, Ian. F. (1996). The law of insolvency, second ED. London: sweet Maxwell.

  Gerard Mccormack Ccormack (October 2014). “Bankruptcy forum Shopping: The UK and US as Venues of Choice for Foreign Companies”. ICLQ, vol. 63, p. 830.

  Goode, R. M. (2005). Principles of corporate insolvency law. 3rd end. London: Sweet & Maxwell. P. 2.

  Ligh, L. H.; Goldberg, D. (1987). Northey and leigh’s introduction to company law. P. 9.

  Mors, Geoffrey (1996). Charlesworth and Morse Company law. 15th ED. London: Sweet and Maxwell.

  1. Buckley (2003). “Sovereign Bankruptcy”. 15/2 Bond Law Review, pp. 95–110.
  2. Shandro and B. Jones (2005). “Bankruptcy jurisdiction in the US and Europe: reconsideration needed!”. 18 InsolvInt 129, p. 131. Also generally E Healy, ‘All’s Fair in Love and Bankruptcy Analysis of the Property Requirement for Section 109 Eligibility and Its Effect on Foreign Debtors Filing in US Bankruptcy Courts’ (2004) 12 AmBankrInstLRev 535.