با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی حقوق پزشکی ایران

سردبیر


دکتر ابراهیم تقی زاده استاد

 • civillawjournallpnu.ac.ir

مدیر مسئول


دکترابوالقاسم اثنی عشری دانشیار
دانشگاه پیام نور سازمان مرکزی تهران

اقتصاد اسلامی

 • a_asnaasharimpnu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر عبدالله شمس استاد

حقوق خصوصی

 • shamsderakpub.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیدمرتضی قاسم زاده استاد

حقوق خصوصی

 • dr.qasemzadehyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیدمحمد تقی علوی استاد

فقه و حقوق اسلامی

 • alavitabrizu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیدابوالقاسم نقیبی استاد دانشگاه شهید مطهری

فقه و حقوق خصوصی

 • da.naghibiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدرضا پاسبان دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

حقوق خصوصی

 • mpasbanatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر ابوالقاسم اثنی عشری دانشیار دانشگاه پیام نور

اقتصاد اسلامی

 • a_esnaasharimpnu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محسن اسماعیلی دانشیار دانشگاه امام صادق

حقوق خصوصی

 • m.esmailiisu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکترمحمد حسن صادقی مقدم استاد

حقوق خصوصی

 • mhsadeghyut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمود باقری دانشگاه تهران

حقوق اقتصادی

 • bagherimahmoodyahoo.co.uk
 • 02122458311

اعضای هیات تحریریه


جلال سلطلان احمدی دانشیار گروه حقوق ، دانشگاه پیام نور

حقوق خصوصی

اعضای هیات تحریریه


دکتر ابراهیم تقی زاده استاد دانشگاه پیام نور

 • taghizaadehgmail.com

مدیر داخلی


رقیه بدیعی گهر کارشناس پژوهشی دانشگاه پیام نور، سازمان مرکزی

 • badeileilagmail.com
 • 021-22458311