با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی حقوق پزشکی ایران

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 استادیار حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

در حقـوق ایـران، قانـون تجـارت الکترونیـکی ایران و قانون حقوق مصرف­کنندگان، به طور خاص تعهد به اطلاع­رسانی پیش­قراردادی به مصرف­کننده را مورد توجه قرار داده­­اند. طرح قانون بیع مشترک اروپا نیز ضمن ملزم نمودن فروشندگان و تأمین­کنندگان به ارائه اطلاعات به مصرف­کننده، مصادیق این تعهد را به تفصیل بیان کرده است. هر چند در مصادیق ارائه اطلاعات تشابه قابل توجهی بین قوانین فوق­الذکر وجود دارد، ولی قانون تجارت الکترونیکی ایران به موارد کمتری از اطلاع­رسانی تصریح کرده است و برای مثال اطلاع­رسانی نسبت به اصول رفتاری فروشنده یا نحوه رسیدگی به شکایات مورد تصریح قرار نگرفته است. در ضمانت اجراهای در نظر گرفته­شده، تفاوت بین دو نظام مورد بررسی بسیار است؛ به طوری که طرح قانون بیع مشترک اروپا، حمایت از مصرف­کنندگان را به نحو مناسب­تری تأمین می­کند؛ زیرا ضمانت اجراهای متنوعی متناسب با هر تعهد در نظر گرفته است، مانند عدم لزوم پرداخت هزینه­های اضافی از سوی مصرف­کننده که توسط فروشنده اعلام نشده است. این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی انجام یافته است، تلاش می­کند با بررسی قوانین مربوطه ایده­هایی را به منظور اصلاح قانون و حمایت قوی­تر از حقوق مصرف­کنندگان در مقوله تعهد به ارائه اطلاعات پیش­قراردادی در ایران ارائه کند.                   

کلیدواژه‌ها

موضوعات

ابراهیم­زاده، مهدی (1396). «ثمن و قابلیت تعیین آن». مجله دادرسی، شماره 124.  
ــــــــــــــــ (1396). «ثمن و قابلیت تعیین آن». مجله دادرسی، شماره 123.
السان، مصطفی؛ منوچهری، محمدرضا (1385). «بررسی نحوه معلوم شدن عین مورد معامله». مجله کانون، شماره 68.
الوانی، سیدمهدی؛ رحمتی، محمدحسین (1386). «فرایند تدوین منشور اخلاقی برای سازمان». مجله مدیریت فرهنگ سازمانی، شماره 15.
امینی، عیسی (1386). «تعیین مورد معامله». مجله تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین­الملل، پیش شماره 1.
امینی، منصور؛ قاسمی عهد، وحید (1391). «تعهد بیمه­گذار به خودداری از اظهار نادرست در مرحلۀ مذاکرات پیش­قراردادی». مجله تحقیقات حقوقی، ویژه­نامه شماره 8.
باریکلو، علی­رضا؛ خزایی، سیدعلی (1390). «اصل حسن نیت و پیامدهای آن در دورۀ پیش­قراردادی؛ با مطالعۀ تطبیقی در حقوق انگلیس و فرانسه». مجله حقوقی دادگستری، شماره 76.  
باقری­اصل، سعیده؛ باقری­اصل، حیدر؛ مسعودی، ناصر؛ شعاریان ستاری، ابراهیم (1396). «ماهیت حق انصراف در قراردادهای الکترونیکی». مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، شماره 17.
تقی­زاده، ابراهیم (1391). «حقوق بنیادین مصرف­کننده (مطالعه تطبیقی قانون حمایت از حقوق مصرف­کنندگان ایران با مقررات اتحادیه اروپا و اصول راهنمای سازمان ملل متحد)». مجله دانشنامه حقوق اقتصادی، سال نوزدهم، دوره جدید، شماره 1.
جنیدی، لعیا (1381). «مطالعه تطبیقی تعهد به دادن اطلاعات با تأکید بر نظام­های کامن­لا». مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 56.
حاجیان، محمدمهدی (1385-1386). «ارتباط لزوم تعیین ثمن با نظام عمومی». مجله حقوقی گواه، شماره 8 و 9.
خنیفر، حسین؛ زروندی، نفیسه (1388). «منشور اخلاق کاری و پایبندی به سازمان اخلاقی». مجله مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، شماره 8.
داراب­پور، مهراب (1376-1377). «ثمن شناور». مجله تحقیقات حقوقی، شماره 21 و 22.
دیواندری، علی؛ ترکاشوند، گلناز (1389). «شناسایی عوامل کیفیت خدمات پس از فروش و بررسی ارتباط آن عوامل با میزان رضایت مشتریان در شرکت خدمات انفورماتیک». مجله مدیریت بازرگانی، دوره دوم، شماره 4.
رضائی، محمود؛ رنجبر، مسعودرضا؛ ماندگار، مصطفی و عسکری حکمت­الله (پاییز و زمستان 1398). «بررسی تطبیقی امکان محاسبه و مطالبه خسارت در کنار فسخ قرارداد در حقوق ایران و انگلیس». دوفصلنامه علمی پژوهشی دانش حقوق مدنی، سال هشتم، شماره 2.
رنجبریان، بهرام؛ حق­شنای، اصغر؛ یاوری، زهرا؛ رشید کابلی، مجید (1381). «بررسی رضایت مشتری از کیفیت خدمات پس از فروش، مورد مطالعه، شرکت زیراکس در استان اصفهان». مجله پژوهشنامه بازرگانی، شماره 25.
سائلی کرده­ده، مجید (1384). «منشور اخلاقی کتابداران انجمن کتابداری اکراین». مجله پیام بهارستان، شماره 53.
شعبان­پور، رسول (1394). تعهدات پیش­قراردادی در حقوق ایران و حقوق اروپایی. پایان­نامه دوره کارشناسی­ارشد. دانشگاه امام صادق (ع) دانشکده معارف اسلامی و حقوق.
صالحی، جواد؛ ابراهیمی، یوسف (1391). «مبانی و قلمرو تعهد به ارائه اطلاعات به مصرف­کننده کالا». دوفصلنامه علمی پژوهشی دانش حقوق مدنی،  شماره نخست.
صادقی، محمود؛ حسامی شهرضایی، زینب (1397). «حمایت از حقوق مصرف­کننده در قراردادهای مشارکت زمانی». مجله دیدگاه های حقوق قضایی، شماره 81.
عباسی، محمود؛ پورفتح­اله، علی­اکبر؛ اصغری، ابوالفضل (1394). «تحلیل حقوقی کدهای اخلاقی اهدا و انتقال خون». مجله اخلاق زیستی، شماره 1.
عیسائی تفرشی، محمد؛ رحیم­نژاد، فریده (1394). «قلمرو تعهد به ارائه اطلاعات به مصرف­کننده در حقوق ایران و انگلیس». مجله پژوهش­های حقوق تطبیقی، دوره 19، شماره 3.
قاسم­زاده، سیدمرتضی (1383). «نظریه جواز تعیین ضابطه مورد تعهد و تملیک- شیوه­های تعیین مورد تعهد و تملیک». مجله مدرس علوم انسانی، شماره 37.
قاسمی، حامد؛ خالدی، پری (1391). «مسئولیت خسارت وارده به مصرف­کننده کالای معیوب یا خطرناک در قوانین و مقررات جاری». فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، سال دوازدهم، شماره دوم. 
قاسمی حامد، عباس؛ طالب احمـدی، حبیـب (1390). «اطلاع­رسانی پیـش­قـراردادی». مجلـه مطالعات حقوقی، شماره 4.
کاتوزیان، ناصر (1369). حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها. جلد 5. تهران: انتشارات بهنشر.
کیاشمشکی، اکرم (1392). مسئولیت ناشی از عدم ارائه اطلاعات صحیح به مصرف­کننده. پایان­نامه دوره کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور مرکز تهران.
لطفی، احسان (1397). «تعهد عرضه­کننده به اطلاع­رسانی در قبال مصرف­کننده در پرتو مطالعه تطبیقی». مجله دانش حقوق و مالیه، سال 1، شماره 3.
محمدی، پژمان؛ شنیور، قادر (1392). «بررسی ابعاد حقوقی گارانتی». مجله حقوق خصوصی، شماره 23.
مخصوصی، رسول؛ عالی­پناه علی­رضا (1398). «تحلیل مقتضای اطلاق قرارداد از حیث زمان اجرا از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و مصر». مجله فقه و اصول، سال پنجاه و یکم، شماره 116.
مرادیان مهر، شیوا (1394). مسئولیت مدنی تولیدکننده در ارائه اطلاعات مربوط به کالا. پایان­نامه دوره کارشناسی ارشد. گروه حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی.
موسوی بجنوردی، سیدمحمد؛ شیرازی، محمدرضا (1387). «ابهام و لزوم رفع آن از مورد معامله». مجله پژوهش­های فقه و حقوق اسلامی، شماره 13.
نظری، ایراندخت (1378). «اشتباه در شخص طرف معامله». مجله فقه و حقوق خانواده، شماره 16.
نیک­جو حور، شهرام (1394). «بررسی وضعیت حقوقی گارانتی مقایسه آن با نهادهای حقوقی مشابه». مجله کانون وکلای دادگستری اردبیل، شماره 1.
Dimatteo larry (2012). The curious case of transborder sales law: a comparative analysis of CESL, CISG and the UCC in the Book Cisg Vs. Regional Sales Law Unification with a Focus on the New European Sales Law. Sellier European Law Publishers.
Azcarraga, Monzonis Carmen and Catalan (2014). Raquel Guilln, The Mandatory Nature of the Right of Withdrawal in The Book European Perspectives On the Common European Sales Law. Germany: Springer International Publishing.
Gomes, Ana Sofia (2014). The Proposal for A Regulation on a Common Eropean Sales Law (Cesl): An Itroduction in The Book European Perspectives on the Common European Sales Law. Germany: Springer International Publishing.
Heutger Viola (2016). Price Determination in The Book Contents and Effects of Contracts-Lessons from The Common European Sales Law. Springer International Publishing.
Infante, Ruiz Francisco (2014). The Integration of Advertising Statements into The Content of the Contract in The Book European Perspectives on the Common European Sales Law. Germany: Springer International Publishing.
Steensgaard, Kasper and Twigg-Flesner (2013). Christian, Pre-Contractual Duties, in the Book the Common European Sales Law in Ccontext Interaction with English and German Law. Oxford University Press.