با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی حقوق پزشکی ایران

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

مطالعه حقوق لاشۀ کشتی­ها به لحاظ تعدد و تنوع آثار آن بر حمل و نقل دریایی، محیط زیست دریاها، اقتصاد دولت­ها و حتی جامعه جهانی، دارای اهمیت بسیاری است. تصویب قوانین داخلی و بین­المللی متعدد در زمینه حقوق لاشه کشتی دلایل مثبتی بر این مدعا است. با این حال با مطالعه این منابع، فقدان وحدت نظر در ارائۀ تعریف عنوان «لاشه کشتی» قابل مشاهده است. فارغ از آن، در اکثر کنوانسیون­های مربوطه، تعیین مصداق لاشه کشتی، جایگزین ارائه تعریف آن شده است. مفهوم لاشه کشتی که معمولاً همراه با دو عنصر عینی (از دست دادن قابلیت دریانوردی) و ذهنی (اعراض مالک و رها کردن کشتی) یا یکی از آنها است، در نظام­های حقوقی مطرح شده است. از مصادیق ارائه­شده در کنوانسیون که معمولاً با اشاره به یکی از عناصر همراه است، می­توان به مفهوم موجود در نظام­های حقوقی دست یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

امید، هوشنگ (1353). حقوق دریایی. جلد اول. تهران: مدرسه عالی بیمه. ص 269.
صدیق، حسن (1395). اصول کلی حقوق دریایی. چاپ دوم. تهران: انتشارات جنگل، جاودانه.
فیوضی، رضا (1365). «مسئله لاشه کشتی‌های غرق­شده در دریای آزاد از نظر حقوق بین­الملل». جی استارکل (ترجمه)، حقوقی بین المللی، شماره 7.
متولی، سیدعباس؛ قیوم­زاده، محمود؛ نعیمی، سیدمرتضی (1388). «بررسی تطبیقی مالکیت کشتی رهاشده و قواعد حاکم بر آن- (در نظام حقوق دریایی ایران، آمریکا، انگلستان و فرانسه». مجله پژوهش­های حقوقی، شماره 39، ص 91.
نجفی اسفاد، مرتضی (1398). حقوق دریایی بر پایه حقوق دریایی ایران و مقررات بین­المللی.
کنوانسیون­ها:       
Convention on the protection of the underwater cultural heritage, (Paris, 2november2001- in to force 2 January 2009) 45694- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
International Convention on Salvage, (London 28 April 1989, into force: 14 July 1996), 33479 UNTS.
 Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks,(Nairobi,18 May, 2007; Entry into force: 14 April 2015) 55565, IMO.
قوانین:
Abandoned ship wreck act (pub.l.100-298,43 u.s.c2106) was signed into law by the president of united states on april 28, 1988.
Abandonment of a Sunken Ship under the Wreck Act, 21 Wash. & Lee L. Rev. 95 (1964).
  The Rivers and Harbors Appropriation Act of 1899.
کتب و مقالات:
Black's Law Dictionary (2009). 9th ed. St. Paul, MN: West.
Encyclopædia Britannica,       As of 2008, 4,411 named contributors, 1768–2010 (printed version).
  Harper Collins, Collins English dictionary (13th edition, 2018).
HUIRU LIU (14, October 2020). ENVIRONMENTAL PROTECTION, SERVICES AND SALVAGE LAW, EMERGING ISSUES IN PERSPECTIVE, WMU RESEARCH REPORT SERIES No.
Lloyd Duhaime (2000). duhaimes law dictionary (2th edition, ebook, 2000) wordcat.org.
Marco Gregori (January 2016). The Concept of Shipwreck among National and International Law. The Ship: an Example of Legal Pluri-Qualification).
Mark A. Wilder (2000). "Application of Salvage Law and the Law of Finds to Sunken Ship- wreck Discoveries". 67 DEF. COUNS. J. 92, 104.
Nicholas Gaskell, Craig Forrest (September 30, 2021).  The Law of Wreck. Copyright Year 2019. Published by Informa Law from Routledge.
Simpson, J. A. (1989). Weiner, esc &
oxford university press
, The oxford English dictionary (6th edition 1989).
United States v. Bethlehem Steel Corp., 315 U.S. 289 (1942). Supreme Court of United States. Argued, December 9, 1941.Decided February 16, 1942.
Wash. & Lee L. (1964). Abandonment of A Sunken Ship Under The Wreck Act. 21 Rev. 95.
سایت­ها:
https://actuarialeye.com/2014/03/30/how-many-ships-disappear-each-year/
https://www.alamy.com/stock-photo-the-john-b-caddell-tanker-blown-onto-the-staten-islands-north-shore-57619007 .html
JhonnieM.Kern/https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2016.00011/full/