با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی حقوق پزشکی ایران

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه حقوق بین‌الملل، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استاد گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران

3 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

کنوانسیون سنگاپور در خصوص میانجیگری معاهده‌ای است چندجانبه که توسط کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل (آنسیترال) ایجاد شده و چارچوب متحدالشکل و کارآمدی را برای اجرای موافقت‌نامه‌های حل‌وفصل اختلافات ناشی از میانجیگری فراهم کرده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی سازوکار پیش‌بینی‌شده در کنوانسیون سنگاپور به‌منظور شناسایی و اجرای موافقت‌نامه‌های حاصل از میانجیگری است. در این مقاله به روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه‌ای، با تحلیل و تشریح قلمرو و آیین اجرایی موافقت‌نامه‌های مذکور و نیز شرایط و موانع درخواست اجرا در چارچوب کنوانسیون سنگاپور به این نتیجه دست یافتیم که کنوانسیون سنگاپور و قانون نمونۀ میانجیگری می‌تواند پاسخی به نگرانی عدم ضمانت کافی موافقت‌نامه‌های ناشی از میانجیگری باشد. نخست آنکه دادگاه‌ها موافقت‌نامه‌های حل‌وفصل اختلاف را بدون نیاز به طرح دعوا تحت عنوان نقض قرارداد به رسمیت شناخته و اجرا نمایند و دوم اینکه موافقت‌نامه‌های واجد شرایط بر اساس کنوانسیون، دارای اعتبار امر قضاوت شده تلقی گردند. همچنین در خصوص کشورهایی که همانند ایران دارای قانون میانجیگری نیستند، مناسب است تا کنوانسیون سنگاپور را همراه با قانون نمونه میانجیگری 2018 یا مقررات مشابه آن تصویب کند.

کلیدواژه‌ها

جواد پور، نغمه؛ علومی یزدی، حمیدرضا؛  ابراهیمی، سید نصرالله (1398). «حل‌وفصل اختلافات قراردادهای تجاری بین‌المللی از طریق میانجیگری – داوری با تأکید بر نظام حقوقی ایران». فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال هشتم، شماره 29، 112-83.
حسینی اکبرنژاد، حوریه (1400). «چشم­انداز آینده کنوانسیون سنگاپور در مورد میانجیگری در منطقه آسیا». فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، دوره 51، شماره 4. 1645-1667.
صدیقی، بهاره؛ نعیمی، سید مرتضی (1395). «آثار حقوقی مقر در داوری‌های تجاری بین‌المللی». پژوهش‌های روابط بین‌الملل، دوره 6 شماره 21، 294-263.
ــــــــــــــــــ (1395). «آثار حقوقی مقر در داوری‌های تجاری بین‌المللی». پژوهش‌های روابط بین‌الملل، دوره 6 شماره 21، 294-263.
قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1379). مجلس شورای اسلامی.
قانون داوری تجاری بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1376).
قانون مدنی ایران (مصوب 1307). مجلس شورای ملی به‌همراه اصلاحات بعدی آن.
معبودی نیشابوری، رضا؛ رضایی، علیرضا (1399). «رویکرد کنوانسیون سنگاپور ۲۰۱۹ و نظام حقوقی ایران در مورد چالش‌های سازش‌نامه‌های حاصل از میانجیگری تجاری بین‌المللی». فصلنامه پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره ۲۴، شماره ۲، ۱۱۳-۱۳۸.
مقدم ابریشمی، علی (پاییز و زمستان 1400). «چالش­های کنوانسیـون میانجیگری سنگاپور و الحاق ایران». مجله حقوقی بین­المللی، سال 38، شماره 65، 280-263.
Alexander, Nadja & Chong Shouyu, (2019). The Singapore Convention on Mediation A commentary. Wolters Kluwer law international.
Alexander, Nadja Marie )2011). Try as You May, You Can’t Hide Behind the Label https://ssrn.com/abstract=3751241.
Alexander, Nadja; Lee, Joel; Kit-Wye, Lum (2019). Singapore Mediation Hand book. LexisNexis.
Arbitration and Conciliation (No. 62). (2015, February). United Nations Commission on International Trade Law. https://undocs.org/en/A/CN.9/WG.II/WP.188
Audio Recording: Working Group II, 63-68rd Session (United Nations 2015-2018). Sept 2015 – Feb 2018, See: https://uncitral.un.org/en/working_groups/2/arbitration.
Born, G. B. (2020). “International Commercial Arbitration”. Three Volume Set (3rd ed). Wolters Kluwer.
Brown, H. J.; Marriott, A. (1999). ADR Principles. Swwet & Maxwell,2nd, ed.
COBEN, James, R. THOMPSON, Peter, N. (2007) “Mediation Litigation Trends: 1999-2007”. In: World Arbitration and Mediation Report, Vol. 1, No. 3, p. 403, Avaible at SSRN: < https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1923890>
Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, U.N. Doc E/CONF.26/8/Rev.1. (1958) (hereinafter New York Convention).
Enforcing Mediation Settlment Agreements in the United States and Implications for Mediator Confidentiality, E, Susman, TDM 1 (2007). see: www.transnational-dispute-management.com/ article.asp? key=973.
European e-Justice Portal - EU overview on mediation. (2020, September 12). European Justice. https://e-justice.europa.eu/content_eu_overview_on_mediation-63-en.do
Goldsmith, J.; cIngen-Housz, A. & Pointon, G.H. (2006). “ADR in Busuness: Practice and Issues across countries and Cultures”. Kluwer Law International.
Hague Conference on Private International Law, Family Agreements Involving Children, https://www.hcch.net/en/projects/legislative-projects/recognition-and-enforcement-of-agreements.
IBA Mediation Committee, Sub-Committee on the UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation, IBA (Oct. 2007). https://www.ibanet.org/ENews_Archive/IBA_ November_2007_ENews_MediationSummary.aspx
ICSID Rules of Procedure for Arbitration Proceedings (2006). (Arbitration Rules) art 43(2)
KOO, Anna K.C. (2019). “Enforcing International Mediated Settlement Agreements”. Hors Serie Volume XX, at 88. Available at: < https://www.victoria.ac.nz/__data/assets/pdf_file/0006/1186980/Koo.pdf>.
Schnabel, T. )2019), "The Singapore Convention on Mediation: A Framework for the Cross-Border Recognition and Enforcement of Mediated Settlements". Pepp. Disp. Resol. L J, Vol. 19.
Spencer, D. & Brogan, M. (2006). Mediation Law and Practice. Cambridge University Press, first ed.
Sussman, Edna (2018). The Singapore Convention: promoting the enforcement and recognition of international mediated settlement agreements.
https://sussmanadr.com/wp-content/uploads/2018/12/ICC-Singapore-Convention-Sussman-10-2018-2.pdf
The United Nations Commission on International Trade Law, Model Law on
International Commercial Conciliation, at V, U.N. Sales No. E.05.V.4 (2002).
U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods (hereinafter CISG), 1980. At: https://legal.un.org/avl/pdf/ha/ccisg/ccisg_e.pdf
Working Group II Feb. 2018 report, supra n.28, para. 16; Note by the Secretariat, A/CN.9/WG. II/WP.205 (2017). para. 5.