با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی حقوق پزشکی ایران

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق، واحد سمنان، دانشگاه آزاداسلامی، سمنان، ایران

2 استادیار گروه حقوق، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران.

3 استادیار گروه حقوق، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

چکیده

یکی از مهم­ترین موضوعات در قراردادهای تجاری بین­المللی، تعیین ارز قرارداد بوده که به نوبه خود می­تواند تضمینی برای اجرای تعهدات فی­مابین طرفین باشد. تعیین ارز در مراودات بین­المللی متأثیر از مناسبات متعدد حقوقی، سیاسی، اقتصادی و... بوده است. بنابراین، داشتن دانش کافی در هر یک از این حوزه­ها برای تعیین ارز قرارداد ضروری می­نماید. در این پژوهش سعی در بررسی ابعاد حقوقی از جهت تعیین قانون حاکم بر ارز قرارداد بیش از سایر جنبه­ها شده و در این میان، سؤالی که پیش می­آید این است که در شرایط عدم تعیین ارز قرارداد، ملاک تعیین قانون حاکم بر تعیین ارز در دعاوی داوری تجاری بین­المللی از جمله مسئله جبران خسارت چیست؟ بنابراین، در این پژوهش سعی در بررسی ابعاد مختلف تعیین ارز، شرایط عدم تعیین آن، آرای داوری فعلی و موضوعات مرتبط شده و در نهایت نسبت به ارائه راهکار اقدام شده است.  

کلیدواژه‌ها

اسکینی، ربیعا (1373). حقوق تجارت تطبیقی. تهران: انتشارات مجد.
الماسی، نجادعلی؛ شعبانی کندسری، هادی (1396). «بررسی تطبیقی محدودیت­های طرفین قرارداد در انتخاب قانون حاکم». مجله حقوقی بین­المللی، 56، صص 35-9.
امیر معزی، احمد (1390). داوری بین­المللی در دعاوی بازرگانی. چاپ سوم. تهران: مؤسسه انتشارات دادگستر.
امینی، سید ابراهیم (1392). «مطالعه تطبیقی شیوه پرداخت و تعیین ثمن در حقوق ایران؛ اصول قراردادهای تجاری بین­المللی وکنوانسیون بیع بین­المللی کالا 1980 وین». مجله مطالعات حقوق تطبیقی، 1، صص 19-23.
انصاری، اعظم (1397). «تعیین ثمن در کنوانسیون بیع بین­المللی کالا». فصلنامه دیدگاه­های حقوقی»، 83، صص 54-27.
بیگدلی، عطاءالله (1394). «حاکمیت اراده در فقه امامیه، نظام رومی- ژرمنی و حقوق ایران؛ درآمدنی مبنایی- فلسفی». پژوهشنامه حقوق اسلامی، 1 (پیاپی 41)، صص 150-125. 
پروین، اکبری؛ فرهاد، رودپشتی (1392). «رویکردی تطبیقی بر حقوق حاکم بر قراردادها»، مجله حقوقی دادگستری، 82، صص 63-39.   
جعفری لنگرودی؛ محمدجعفر ( 1369). حقوق تعهدات. جلد 1. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
ـــــــــــــــ (1359). دایره­المعارف حقوق مدنی و تجارت. جلد 1. تهران: انتشارات مشعل.
ـــــــــــــــ (1368). ترمینولوژی حقوق. چاپ چهارم. تهران: انتشارات گنج دانش.
دمیرچیلی، محمد و دیگران (1382). قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. تهران: انتشارات میثاق عدالت.
شهیدی، مهدی (1382). حقوق مدنی، تشکیل قراردادها و تعهدات. چاپ 3. جلد 1. تهران: انتشارات مجد.
شیروی، عبدالحسین (1390). حقوق تجارت بین­الملل. چاپ
سوم. تهران: نشر سمت.
قوامی، سیدحسن (1394). «ضرورت و کارکردهای پیمان­های دو یا چندجانبه ارزی در شرایط تهدید و تحریم اقتصادی». فصلنامه آفاق امنیت، 29، صص 156-139.
ماسکو، دیتریش (1374). تفسیر مادۀ 54 کنوانسیون بیع بین­الملل کالا، 248، 257 حقوق بیع بین­المللی. ترجمه مهراب داراب­پور. جلد 2. تهران: انتشارات گنج دانش.
مافی، همایون؛ تقی­پور، محمدحسین (1396). «ماهیت حقوقی نهاد داوری». فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، 21، صص 205-177. 
مکین، رابرت مک دونالد (1380). حقوق اتحادیۀ اروپا. ترجمه مجید شکوهی. تهران: انتشارات بین­المللی المهدی.
Damages in Foreign Currency (1921).  The Yale Law Journal, Vol. 31, No. 2, pp. 198-201. (https://media.crai.com›2020/09), Accessed: 07/04/2022 5:30.
Chitty, Joseph (1983). Chitty on contracts, General Principles, Sweet & Maxwell. Vol. 1.
Goldberg, Linda S.; Tille, Cédric (2005). Vehicle Currency Use in International Trade. Federal Reserve Bank of New York, Staff Reports, 200.
Kamps, Annette (2006). “The Euro as Invoicing Currency in International Trade”. Working Paper Series of European Central Bank, 665.
Larombière, Léobon (1862). Théorie et pratique des obligations, ou commentaire des titres III & IV, livre III du Code Napoléon, Art. 1101 à 1386, Bruxelles, Durand, T: 1. 
Mistelis, Loukas (2005-2006). “Article 55 CISG: The Unknown Factor”. Journal of Law and Commerce, 25, pp.285-297.
Onyema, Emilia (2010). International Commercial Arbitration and the Arbitrator's Contract. Routledge Research in International Commercial Law.
Roth, Andrea (2021). “Can an Arbitral Tribunal Award a Claim in a Different Currency Than      Requested? – The Case of Switzerland”. Kluwer Arbitration Blog, (http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2021/10/12/can-an-arbitral-tribunal-award-a-claim-in-a-different-currency-than-requested-the-case-of-switzerland/) Accessed: 07/04/2022 5:15.  
Sheppar, Audley (2003). “Court of Appeal Gives Guidance on Currency of Awards and Interest”. (https://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Arbitration-ADR/United-Kingdom/Clifford-Chance-LLP), last visited 5 September 2020.  
Smit, Hans (1996). “Judgments and Arbitral Awards in A Foreign Currency: A Means Of Dealing With Currency Fluctuations in International Adjudication”. The American Review of International Arbitration (Aria), 1.
Trenor, John A. (2018). “The Guide to Damages in International Arbitration”. Law Business     Research Ltd. Third Edition (https://www.debevoise.com) Accessed: 07/04/2022 5:20.
Turner, Chris (2014). Unlocking Contract Law, Routledge.