با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی حقوق پزشکی ایران

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران، تهران، ایران

2 دانشیار حقوق خصوصی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 استادیار حقوق خصوصی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

حوزه تجارت بین­الملل دارای ویژگی­هایی است که مشترک بین همه کشورها بوده و تلاش جوامع بشری راجع به آن حکایت از اهمیت خاص دارد. ورشکستگی یکی از مهم­ترین مباحث در قلمرو ملی و بین­المللی (فرامرزی) بوده، ولیکن در بعد فرامرزی اقدام جدی و مؤثر از سوی دولت­ها از جمله کشور ما به عمل نیامده، اما اتحادیه اروپا با تدوین کنوانسیون ورشکستگی 1995، اصول بنیادین ورشکستگی فرامرزی را ارائه داده که با لحاظ قانون نمونه ورشکستگی آنسیترال، الگوی خوبی را برای اصلاح قانون تجارت در قلمرو تعارض قوانین در ایران به وجود می آورد. از جمله آن تعیین معیار دادگاه و قانون صالح و نیز معتبر بودن احکام صادره که از آن تعبیر به شناسایی آراء شده، است. در این تحقیق در واقع یک مجموعه قواعد حل تعارض مدون پیشنهاد و بررسی می­گردد که می­تواند مؤثر در اصلاح نظام حقوقی کشورمان در حوزه حقوق بین­المللی خصوصی و ارتقای آن باشد.

کلیدواژه‌ها

اسکینی، ربیعا (1375). و حقوق تجارت- ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته. تهران: سمت.
اشمیتوف، کلایوام (1378). حقوق تجارت بین­الملل. دو جلدی. ترجمه دکتر بهروز اخلاقی و غیره. تهران: سمت.
آقایی، بهمن (1382). فرهنگ حقوقی بهمن. تهران: گنج دانش.
الماسی، نجادعلی (1376). تعارض قوانین. تهان: مرکز نشر دانشگاهی.
انوری­پور، سید محسن (بی­تا). ورشکستگی در حقوق ایران.  تهران: انتشارات بابک.
صفری، محمدعلی (1374). حقوق بازرگانی- نظری و عملی. تهران: شرکت سهامی انتشار.
قائم مقام فراهانی، محمدحسین (1375). حقوق تجارت ورشکسته و تصفیه. تهران: نشر دادگستری.
کاتبرگ، مایک (1370). حقوق اتحادیه اروپا. ترجمه دکتر اخلاقی و غیره. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی، شهر دانش.
مارک سورل، ژان (1377). «سرانجام قواعد بین­المللی در حقوق داخلی در چهارچوب اروپا». مجله تحقیقات حقوقی، شماره 23-24، ترجمه دکتر اردشیر ارجمند.
کتاب اروپا، ویژه اتحادیه اروپا (1382). تهران: نشر انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین­المللی ابرار معاصر.
Cooper morn; Cathleen (2000). Bankruptcy basic. www.iiiglobal.org.
Colasanti, Mr. Fabio-Director (nodate). General European Commission-Restructuring, Bankruptcy and a fresh start: views and policy from the European Commission, www.Msn.com.
Drain, Diane (nodate). Attorney and counselor law. Here are steps for filling a bankruptcy, www.iiiglobal.org.
Deranitz, S.H. (2002). The European union approach to cross border insolvencies- The European insolvency regulation. www.iiiglobal.org.
Dube, James (April 2005). Director,s duties to creditors. www.iiiglobal.org.
Feletcher, Ian (1999). insolvency in private international law. Oxford: clarendon press.
Farrar, John (1979). Essential business law-company insolvency. London: sweet & Maxwell.
Hart, Oliver (1991). Different approaches to bankruptcy, the annual world bank conference on development economics. Paris.
Haravon, Michael (1346/2000). Recent development in france Under Eu regulation. London: sweet & Maxwell limited 2005.
Hyde, Mark & Cohen, Adrian (nodate). The EU insolvency regulation, www.document and setting/azad/Desltop/the EU insolvency regulation.
Kristiansen, Poul Gerhard (July/Aguste 2001). bankruptcy of the EU. General Secretary the people’s movement the EU Denmark, www.msn.com.
Minnesota, St. paul (1984). Bankruptcy code and rules. west publishing company. www.msn.com.
Mracek, Jan (nodate). Refrom of Bankruptcy and commercial registry. ECF legal analyst, www.msn.com.
Mitlos (nodate). Psyllakislatrousotiris, insolvency in transnational cases. www.iiiglobal.org.
Omar, Paul J. of Gray,s Ian (May 2000). Barrister advocate solicitor. High court of Malaya. international insolvency cooperation the UNCITRAL model law. www.iiiglobal.org.
Overy, Allen (June 2002). European regulation on insolvency proceedings. www.iiiglobal.org.
Patrickkrik & Graham (12/29/2005). Lockhart Nicholson LLP. bankruptcy, insolvency, Business, Reorgenization& Restructuring, , www.msn.com.
Rogers, Link (April 2005). insolvency and asset based lending-where theory meets practice. www.msn.com.
Vangalen, Robert (2003). The European insolvency regulation and groups of companies. insol Europe annual congress, Cork. www.msn.com.
Virgos, Miguel & Garcimartin, Francisco (2004). The European insolvency regulation law and practice. London: Kluwer law international.
Virgos, Miguel & Schmit, Etinne (3 May 1996). Report on the convention on insolvency proceeding. Brussels. European Union the council, www.aei.pitt.edu -920-01-
insolvencyreport- schmit- 1998. Pdf.
Weisz, Steven (April 2005). Soverign protection of domestic clains in international insolvencies. www.msn.com.
Wessles, Bob (nodate). principles of European insolvency law 1445 wds. www.iiiglobal.org.
Wessles, Bob (nodate). Moving house-wich can open insolvency proceedings. www.iiiglobal.org.
Wessles, Bob (nodate). Realisation of the EU insolvency Regulation in Germany, France and the Netherlands. www.iiiglobal.org.
Bankruptcy (nodate). basic in U.S. WWW.D/:documents 20% and 20% stting /6615544/ mg 20% documents/chapter.
Bankruptcy and fresh start: Stigma on failure and legal consequences of bankruptcy.
Principles and guildelines for effective insolvency and creditor rights system: Assessment test in EU member states and U.S., www.worldbank.org/gild.
Explanatory memorandum to the European communities, Designation – NO2 order. 2005. cabinet office European secret ariant.
European council regulation of 29 may 2000 on insolvency proceeding. Jun 9-11 2003, International insolvency institute, Jun 9-11 2003. www.iiiglobal.org.
Guidelines applicable to court-to-court communications in cross-border cases (principles of cooperation among the NAFTA countries). The American law institute at Washington D.C., May
2000.
The nature of the rescue culture under English Law prior to 1986, www.iiiglobal.org.
The cross – border insolvency- promoting international cooperation and coordination, 2002, common wealth of Australia www.Treasury,gov.au /
documents /44&/PDF/clerp&.PDF.