با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی حقوق پزشکی ایران

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار حقوق بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر، بوشهر، ایران

چکیده

مواد 62 و 63 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری شرایط ورود دولت ثالث و مداخله‌گر را تعیین نموده است. در این مقاله به‌طور اخص دو قضیه صید نهنگ‌های قطب جنوب و آزمایش‌های اتمی به‌منظور تبیین نظر دیوان بین‌المللی دادگستری و قضات آن در خصوص شرایط ورود ثالث در پرونده‌هایی با موضوعات محیط زیستی موردمطالعه قرار خواهند گرفت. روش مطالعه در این تحقیق توصیفی تحلیلی است و هدف اصلی این مقاله، برقراری ارتباط میان تعهدات عام‌الشمول و مسائل محیط زیستی با تأکید بر بسط صلاحیت دیوان در پذیرش ورود ثالث خواهد بود. در پی پاسخ به این پرسش هستیم که چه ارتباطی میان منفعت با ماهیت حقوقی مندرج در ماده 62 اساسنامه با منفعت در موضوعات محیط زیستی برای جامعه بین‌المللی وجود دارد که با تبیین منفعت عام اعضا جامعه بین‌المللی و منفعت با ماهیت حقوقی مندرج در ماده 62 اساسنامه در هردو قضیهِ موردبررسی مسجل گردید که اختلافات در حوزه محیط‌زیست محدود به طرفین اختلاف نیست و جامعه بین‌المللی نیز دارای منفعت حقوقی جهت ورود به این پرونده‌ها به‌عنوان ثالث می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

آگوییاس، ماریا (1388). ضرورت در حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت. ترجمة مهدی حدادی و سیامک کریمی. تهران: انتشارات خرسندی.
الهویی نظری، حمید (1394). «ورود ثالث در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری ماده 62 اساسنامه». مجله مطالعات حقوق عمومی، زمستان دوره چهل و پنجم، شماره 4، صص 690-667.
     امین، سید حسن (1353). «ورود شخص ثالث». مجله کانون سردفتران، شماره 170، صص 43-32.
بوزان، بری (1388). از جامعه بین‌الملل تا جامعه جهانی. ترجمة محمدعلی قاسمی. تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
بهرامی احمدی، حمید؛ علم خانی، اعظم (1393). «مبانی مسئولیت مدنی دولت در قبال آلودگی‌های زیست‌محیطی». فصلنامه دانش حقوق عمومی، سال سوم، شماره 7، صص 113-95.
پورهاشمی، سید عباس؛ حقانی، مجید (1396). «نقش قرار موقت دیوان بین‌المللی دادگستری در اختلافات زیست‌محیطی بین دولت‌ها». مجله فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، شماره 33، صص 136-107.
حسنی، علیرضا (1390). «ورود شخص ثالث در دادرسی مدنی ایران». مجله دادرسی، شماره 85، صص 8-3.
رضایی‌نژاد، ایرج (1383). «حقوق بشر و حاکمیت دولت‌ها، نگرشی تحلیلی بر پایه اسناد بین‌المللی». مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره 206-205، صص 59-50.
زرنشان، شهرام (1392). شکل‌گیری و شناسایی حقوق بین‌الملل عرفی. تهران: گنج دانش.
شمس، عبداله (1393). آیین دادرسی مدنی. تهران: انتشارات دراک.
کسسه، آنتونیو (1370)، حقوق بین‌الملل در جهانی نامتحد. ترجمة مرتضی کلانتری. تهران: انتشارات دفتر خدماتی حقوق بین‌المللی.
کرم الهی، پروین (1395). «قواعد حاکم بر و دعاوی طاری دیوان بین‌المللی دادگستری». مجله تحقیقات جدید در علوم انسانی، شماره 45، صص 11-1.
کلییار، کلود آلبر (1368). نهادهای روابط بین‌الملل. ترجمة هدایت اله فلسفی. تهران: نشر فاخته.
ممتاز، جمشید و زرنشان، شهرام (1395). «تأملی دوباره بر اصل رضایی بودن صلاحیت در عملکرد دیوان بین‌المللی دادگستری». مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 55، صص 30-9.
Chinkin, Christin (1993). Third parties in International Law. clarendon press, ox ford.
Fitzmaurice, Malgosia (1996). Environmental Protection and International court at justice. cambridg university Press: cambridg.
Liebelt, Franziska (2013). Third State Intervention before the International Court of Justice in International Environmental Law Cases. Faculty of Law. Victoria University of Wellington.
Ragazzi, Maurizio (1997). The concept of International obligation Erga omnes. clarendon Press oxford. Oxford.
Regazzi, Maurizio (2005). International Responsibility Today. martinus Nijhof mlieden.
Verderos, Alfred (1937). "Forbidden Treaties in International Law, comments on Professor Garners Report on The Law at Treaties". 31, American journal at Intervention Law.
wolfrum, Rudiger (2001). International in the proceeding before the International court of justice and the International Tribunal for the Law of the sea in p chandrasekhara rao and Rahmatoullah khan the International Tribunal for the Law of the sea. Kluwer Law International the Hague.
 Zimmermann, Andreas (2012). The Statute of the international court of justice. commentary oxford university press. Oxford.
Judgments of I.C.J/P.C.J.I and dissenting and separate opinion:
PCJI Rep (1923). ss winbledon (Uk v. Japan: Question of Intervention by Poland(.
ICJ Rep (1951). Haya de la Torre (Colombia v. Peru).
ICJ Rep (1970). Barcelona traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain).
ICJ Rep (1974). Nuclear Tests (Australia v. France).
ICJ Rep (1974). Nuclear Test (New Zealand v. France).
ICJ Rep (1982).Continental shelf (Tunisia / Libyan Arab Jamahiriya).
ICJ Rep (1982).Continental shelf (Libyan Arab Jamahiriya v. Malta).
 ICJ Rep, (1986). Military and Para military Activities in and against Nicaragua, (Nicaragua v. United State of America).
 ICJ Rep (1991). Land and island and maritime Frontier Dispute (El Salvador / Honduras: Nicaragua Intervention).
ICJ Rep (1995). Request for an
Examination of the situation in accordance with Paragraph 63 of the court Judgment of 20 December 1974 in the Nuclear Tests
, (New Zealand v. France).
ICJ Rep (1999). Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria: Equatorial Guinea intervening).
ICJ Rep (2010). Declaration of separate opinion by judge Trindade.
ICJ Rep (2011). Territorial and maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia).
ICJ Rep (2012). Jurisdictional Immunities of the state (Germany v. Italy: Greece intervening).
ICJ Rep (2014). Whaling in Antarctic (Australia v japan: New Zealand Interevening).
ICJ Rep (2014). Declaration of dissenting opinion by Judge Owada.