با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی حقوق پزشکی ایران

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار حقوق خصوصی، دانشگاه پیام نور

چکیده

هرچند اموال فکری مانند هر مال دیگری در معرض تهدیدات و مخاطرات مختلف قرار دارند، ولی واقعیت این است که سایه تهدیدات حاکم بر این اموال در مقایسه با اموال دیگر بیشتر، گسترده تر و عمیق تر است. ماهیت غیر ملموس، تکثیر ساده و کم هزینه، رواج وسایل ارتباطی جهانی مانند اینترنت و از همه مهمتر تحصیل سود بالا از دلایل نقض گسترده این اموال بوده و به آن جذابیت بیشتری می بخشد.
با توجه به گستردگی این تهدیدات و آثار زیانبار آنها بر شئون مختلف جامعه از قبیل اقتصاد، سلامت، امنیت و فرهنگ؛ تحلیل تهدیدات عارض بر اموال فکری و نحوه مواجهه با آنها ضروری به نظر می رسد. از این رو، مقاله حاضر با تبیین دامنه و آثار زیانبار تهدیدات، دسته بندی آنها در سه گروه تهدیدهای عینی، تهدیدهای ذهنی و تهدیدهای ناشی از سیاستها و سازوکارهای ناظر به اموال فکری، راهکارهای مقابله با تهدیدات پیش روی اموال فکری را تحلیل می کند.
واژه های کلیدی: اموال فکری- تهدیدهای عینی- تهدیدهای ذهنی- تهدیدهای ناشی از سیاست ها و سازوکارهای اموال فکری

کلیدواژه‌ها

پیلوار، رحیم (بهار و تابستان 1394). «مفهوم اموال فکری در حقوق اموال و جایگاه آن». مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، شماره 12، صص 7-7.
حکمت نیا، محمود (1387). مبانی مالکیت فکری. چاپ دوم. تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
محمودی، اصغر (1393). حقوق قراردادهای انتقال فناوری. چاپ اول. تهران: نشر جاودانه جنگل.
ـــــــــــــــــــ (بهار 1394). «گرایش­های مختلف حقوق مالکیت فکری؛ از نظام حداکثری تا نظام­های جایگزین». فصلنامه تخصصی دین و قانون، شماره 7، صص 66-44.
ـــــــــــــــــــ (پاییز و زمستان1391). «ماهیت حقوق مالکیت فکری و جایگاه آنها در حقوق اموال». مجله دانش حقوق مدنی، شماره 2، صص 109-96.
 
 
Byrne, Noel, Mc Bratney, Amanda (2005). Licensing Technology. 3 rd Edition, UK. Jordans Publishing Limited.
Frontier Economics (2017). The Economic Impact of Counterfeiting and Piracy. Report Prepared for BASCAP and INTA.
Goel, Sanjay, Miesing, Paul, Chandra, Uday (2010). "The Impact of Illegal Peer-to-Peer File Sharing on the Media Industry". California Management Review, California, Vol. 52, No. 3, pp 6-33.
Minnock, Stephanie (2014). "Should Copyright Laws Be Able to Keep up With Online Piracy?". Colorado,
Colorado Technology Law Journal, Vol.122, pp 523-552.
National Intellectual Property Rights Coordination Center ‘NIPRCC’ (2011). Intellectual Property Rights Violations: A Report on Threats to United States Interests at Home and Abroad. Arlington.
Tonya, M. Evans (2013). "Reverse Engineering Intellectual Property". Marquette  Intellectual Property Law Review, Milwaukee, Volume 17, Marquette university, law school, pp 61-103.
World Intellectual Property Organization ‘WIPO’ (2015). Successful Technology Licensing. IP Assets Management Series, Geneva, WIPO Publication.