با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی حقوق پزشکی ایران

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

2 استادیار، گروه حقوق خصوصی واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

3 استادیار، گروه حقوق خصوصی واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

چکیده

جبران کامل خسارات زیان­دیده، معمولا با استناد زیان دیده به یکی از ضمانت های اجرایی ناشی از نقض عهد و اعمال ان محقق نمی شود. بلکه گاهی بدین منظور لازم است بین ضمانت­های اجرایی مزبور جمع نماید. جمع جبران خسارت با سایر واکنش­های ناشی از نقض عهد به ویژه فسخ با توجه به سکوت قانونگذار در قابلیت اجرایی ان و نبود رویه قضایی، بسیار مبهم است، صرف­نظر از بررسی امکان عملی این جمع و شیوه های اجرایی نمودن آن، امکان قابلیت این جمع با استناد به اصول کلی حقوقی که مبنای وضع  اکثر قوانین است و از این اصول در رفع ابهامات استفاده می شود بسیار دارای اهمیت است.  به عبارتی ایا از اساس این امکان وجود دارد تا در صورت استفاده زیان دیده از یکی از ضمانت­های اجرایی ناشی از  نقض عهد مثل فسخ، و عدم جبران کامل خسارت های وارده، این حق را به زیان دیده داد تا با استفاده از سایر ضمانت های اجرایی مثل  مطالبه خسارت و یا تعدیل قرارداد، الزام به انجام تعهد و مطالبه خسارت  بین دو یا چند ضمانت اجرا  برای جبران کامل خسارات وارده به خود ، جمع  و به طور همزمان استفاده نماید.در نوشتار حاضر به بررسی امکان جمع جبران خسارت با فسخ قرارداد در حقوق ایران و انگلیس خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها

ابن‌منظور افریقی، ابوالفضل محمد بن مکرم (1414). لسان‌العرب. بیروت: دار صادر.
پارساپور، محمد باقر؛ حسینی، سید میلاد؛ شاهی، احد (1394). «قابلیت جمع شیوه‌های جبران خسارت قراردادی در حقوق اسلام و ایران در مقایسه با اسناد بین‌المللی». فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب. سال دوم. شماره اول. صص 28-1.
حلی، حسن بن یوسف (1377). الجوهر النضید فی شرح منطق التجرید. الطبعه الخامسه. قم: بیدار.
دهخدا، علی اکبر (1342). لغت‌نامه دهخدا. جلد 21. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
رنجبر، مسعودرضا (1391). تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد. چاپ دوم. تهران: بنیاد حقوقی میزان.
فتحی‌پور، علی (1332). «فسخ عقود و آثار مترتبه بر آن». مجله کانون وکلای دادگستری مرکز. شماره سی‌ و ششم. صص 84-78.
قسمتی تبریزی، علی (1394). «اصل جبران کامل خسارت». مجلة مطالعات فقه و حقوق اسلامی. سال 7. شماره سیزدهم. صص 174-135.
ـــــــــــــ (1383). «اصل جبران کامل زیان در مسئولیت مدنی». پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
کاتوزیان، ناصر (1380). قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهد شکنی. چاپ سوم. تهران: انتشارات بهمن.
ـــــــــــــ (1376). قواعد عمومی قراردادها. چاپ پنجم. جلد 4. تهران: شرکت سهامی انتشار.
محقق داماد، مصطفی (1386). قواعد فقه، بخش مدنی، مالکیت، مسئولیت. جلد 1. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.
ـــــــــــــ (1404). قواعد فقهی. چاپ دوازدهم. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.
معین، محمد (1375). فرهنگ فارسی. جلد 10. تهران: انتشارات امیر کبیر.
 
Consumer Rights Act 2015, (CRA).
Routledge, (2013). “Contract Law 2012–2013”, London and New York: Taylor & Francis Grouo,8th edition
Sale of Goods Act 1979, (SGA).
Treitel, Guenter, (2003). “The Law of Contract”, Eleventh edition, London: Sweet & Maxwell Limited
Treitel, Guenter, (1989). “Remedies For Breach of Contract. A Comparative Account”, Clarendon Press, Oxford
The Supply of Goods and Services Act 1982.
UNCITRAL Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, United Nations, New York 2012. Available at: http://www.uncitral.org
https://swarb.co.uk/doyle-v-olby-ironmongers-ltd-ca-31-jan-1969/21. http://www.e-lawresources. co.uk / cases/ Hadley-v-Baxendale.php, retrieved on: 20.02. 2019.