با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی حقوق پزشکی ایران

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده

تحلیل ماهیت حقوقی قراردادحمل ونقل هوایی نقش به سزایی در شناخت مسئولیت متصدی حمل و دامنه آن دارد. سیر تکاملی تدوین قوانین حاکم از جمله کنوانسیون 1929ورشو وپروتکل 1955لاهه، تحلیل های متفاوت را دستخوش تغییرات نموده وقراردادحمل ونقل هوایی را با الهام از قالب های سنتی در پرتو پیشرفت های  روز افزون صنعت حمل و نقل هوایی و ایده های جدید تضمین کننده حقوق طرفین و بویژه مسافر،به هویتی مستقل درآورده است. این ماهیت جدید تبعا زمینه بحث های نو اندیشانه ای را به ویژه در مسئولیت متصدی حمل ونقل فراهم نموده است.دراین مقاله به ماهیت قرارداد حمل ونقل هوایی وتاثیرات آن در مسئولیت متصدی حمل ونقل با توجه به مقررات حاکم در نظام حقوقی ایران خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها

 1. اول: منابع فارسی

  1. اخلاقی،بهروز،حقوقتجارت،جزوهکارشناسیارشدحقوقخصوصیدانشکدهحقوقوعلومسیاسیدانشگاهتهران،سال 69- 1368
  2. اخلاقی، بهروز، بحثی پیرامون ماهیت حقوقی قرار دادهای حمل و نقل از دیدگاه حقوق مدنی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره43
  3. اشتری،محمد،"مسئولیتمدنیمتصدیحملونقلزمینی"،پایاننامهدکتری،دانشکدهحقوقوعلومسیاسیدانشگاهتهران،س 1358
  4. اعظمیزنگنه،دکترعبدالحمید، حقوقبازرگانی
  5. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران: ابوریحان1352
  6. امینی، عیسی،"اجتماع مسئولیت متصدی حمل و نقل باضمان مقصر نسبت به صاحب کالا"تهران، مجله حقوقی دادگستری، زمستان 1379 شماره 33
  7. ایزانلو،محسن واشراقی آرانی "حقوق وتعهدات طرفین قرارداد اجاره هواپیمادربیمه های هوایی بررسی الحاقیه بیمه نامهAVN67B"پژوهشنامه بیمه/سال بیست وهفتم/شماره 3/پاییز1391/شماره مسلسل107
  8. بهرامی احمدی، حمید،جزوه مسئولیت مدنی، مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق(ع)سال 85-84
  9. تقی زاده، ابراهیم، "مبنای مسئولیت متصدی حمل در حقوق اسلامی"مجله تخصصی فقه و حقوق واحد بابل، 1388
  10. جباری، منصور، حقوق بین الملل هوایی، انتشارات فروردین، 1381
  11. جباری قره باغ، منصور"مسئولیت متصدیان حمل ونقل هوایی در برابر مسافر و کالا (بررسی سیستم ورشو)، تهران، مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دوره48
  12. جباری،منصور،حقوق حملونقلبینالمللیهوایی،نشرمیزان،1390
  13. جباری،منصورو عزیزی،ابراهیم "افزایش یاکاهش قراردادی مسئولیت متصدیان حمل ونقل هوایی"،نامهحقوقیمفید،ج2،شماره 2،1385
  14. جباری، منصور و شعاریان ابراهیم "بررسی حقوقی پیوستن ایران به کنوانسیون کونترال در خصوص یکسان سازی برخی مقررات حمل ونقل بین الملل هوایی" مجله بین المللی علوم انسانی- سال هجدهم، شماره 2
  15. جعفری لنگرودی، محمد جعفر. ترمینولوژی حقوق. تهران. گنج دانش1370
  16. ستودهتهرانی،حسنحقوقتجارتج 4، 1350
  17. ستوده،حسن،حقوقتجارتج 1
  18. شهیدی،مهدی،"برخوردقانونمدنیوتجارتدرموردقراردادحملونقل"،نشریهدانشکدهحقوقدانشگاهشهیدبهشتی،دورهدوم،1364
  19. شهیدی، مهدی. حقوق مدنی، آثار قراردادها و تعهدات، تهران انتشارات مجد، ج 3، چاپ دوم13
  20. صادقی مقدم،محمد حسن واشراقی آرانی،مجتبی،" ارکان مسئولیت ناشی از تولید هواپیما" ، فصل نامه دیدگاههای حقوق قضایی،شماره 59،پاییز 1391
  21. صفوی، سید حسن، حقوق بین المللی هوائی و فضائی، جلد اول، نشر موسسه طب، 1362
  22. صقری،منصور،حقوقتجارت،چاپعلمی
  23. عبادی،محمدعلی،حقوقتجارت،چاول،گنجدانش،س 1368
  24. عرفانی،محمود،حقوقتجارت،جاول،چچهارم،انتشاراتجهاددانشگاهی،س 1369
  25. فخاری، امیر حسین– محمد زاده مسلم "ارکان تحقق مسئولیت قراردادی متصدی حمل و نقل هوایی در برابر مسافر در سیستم ورشو وکنوانسیون مونرال 1999" مجله معارف اسلامی و حقوق شماره اول، 1386
  26. کاتبی،حسینقلی،حقوقتجارت،چچهارم،گنجدانش،سال 1368
  27. کاتوزیان، ناصر. الزام‌های خارج از قرداد: مسئولیت مدنی، تهران انتشارات دانشگاه تهران، ج1، چاپ دوم 1378
  28. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی– دوره عقود معین 1، شرکت انتشار، چاپ چهارم 1371
  29. کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، تهران. دهخدا 1362
  30. کاتوزیان، ناصر حقوق مدنی ، الزامات خارج از قرار داد ،ضمانت قهری ، جلد اول ،انتشارات دانشگاه تهران 1374
  31. کارکن، محمود رضا، ماهنامه صنعت حمل و نقل، شماره 120
  32. کریمی، آیت " مسئولیت خطوط هوایی در مقابل مسافران" پژوهشنامه بیمه، تابستان 1370-شماره 22
  33. لورسا، میشل. مسئولیت مدنی. تهران ، حقوقدان 1375
  34. نجفیتوانا،شکرعلی،"حمل هوائی،قرارداد،تعهدات طرفین"،مجلهصنعتحملونقل،ش 79
  35. محمد زاده، مسلم، پایان نامه مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل هوایی در قبال مسافر، دانشگاه امام صادق(ع) ، 1386
  36. محمدی، ابوالحسن، قواعد فقه. تهران: یلدا 1373
  37. معین، محمد، فرهنگ فارسی ، 1380

   

  دوم : منابع عربی

   

  1. الکندری، محمود احمد (2000م) النظام القانونی للنقل الجوی الدولی و فق اتفاقیه مونتریال لعام 1999، کویت: کلیه الحقوق، مجلس النشر العلمی، لجنه التالیف والتقریب والنشر جامعه الکویت
  2. 39.    حرعاملی، محمد بن الحسن، وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه: چ. 13 بیروت: داراحیاء الثراث العربی 1403
  3. حسینی العاملی، محمد جواد، بی تا. مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج 7. بیروت: مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث
  4. عبد الناصر، جمال. موسوعه. ج 1. قاهره 1990
  5. علم الهدی، سید مرتضی، بی تا. الابتصار. قم: منشورات الشریف الرضی
  6. قانون الطیران التجاری، اللسکندریه. دارالجامعات الجدیده للنشر 1994
  7. قمی، ابوالقاسم، جامع الشتات. ج3. تهران: مؤسسه کیهان 1371
  8. نجفی، محمد حسن. جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام. ج27. بیروت: دار احیاء التراث العربی 1981

  نقیب، عاطف، النظریه العامه للمسئولیته الناشئه عن الفعل الشخصی. بیروت: عوایدات الجزایر1984