با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی حقوق پزشکی ایران

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهید مطهری (نویسنده مسئول

2 دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری

چکیده


مسئولیت و ضمان در فقه، به خاطر احترام به مالکیت خصوصی و اموال اشخاص به وجود آمده است و هرگاه شخص با رضایت خود، احترام مال و جان خود را از بین ببرد، ضمان نیز منتفی می شود. قاعدۀ اقدام در فقه گویای این حقیقت است.این قاعده با قاعدۀ پذیرش خطر در حقوق انگلیس مشابه است. پذیرش خطر به این معنی است که هرگاه شخصی با علم و آگاهی از وجود خطر خود را در موقعیت خطرناک قرار دهد و به این علت خسارتی به وی برسد، حقی بر جبران خسارت ندارد؛ بنابراین شایسته است این دو قاعده با دقت مورد بررسی قرار گیرند و شرایط، گستره و مصادیق هر یک بیان شود و همچنین وجوه اشتراک و افتراق آن ها آشکار گردد.

کلیدواژه‌ها


اصفهانی، محمد حسین (1418). حاشیۀ کتاب المکاسب (ط-الحدیثة). تحقیق و تصحیح عباس محمد آل سباع قطیفی. قم: انوارالهدی.##انصاری، مرتضی بن محمد امین (1415). کتاب المکاسب والبیع و الخیارات. تحقیق و تصحیح گروه پژوهش در کنگره. قم: کنگرۀ جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری##بحرانی، آل عصفور یوسف بن احمد ابراهیم (1405). الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة. محقق محمدتقی ایروانی و سید عبدالرزاق مقرم. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.
جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1378). مبسوط در ترمینولوژی حقوق. تهران: کتابخانۀ گنج دانش.##--------- (1386). الفارق، دائرة المعارف عمومی حقوق. تهران: کتابخانۀ گنج دانش.##حلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی (1420). تحریرالاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیة. محقق ابراهیم بهادری. قم: نشر مؤسسۀ امام صادق (ع).
رشتی گیلانی، میرزا حبیب الله (بی تا). کتاب الغصب. بی جا.##رفیعی، محمد تقی و همکاران (1383). فرهنگ حقوقی مجد. تهران: انتشارات مجد.## صفایی، حسین؛ رحیمی، حبیب الله (1389). مسئولیت مدنی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت).##طاهری، حبیب الله (1418). حقوق مدنی. جلد 2. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.##طباطبایی یزدی، محمدکاظم (1419). العروة الوثقی. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.##عمید، حسن (1382). فرهنگ عمید. چاپ نهم. تهران: انتشارات امیرکبیر.##کاتوزیان، ناصر (1391). مسئولیت مدنی. چاپ دوازدهم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.##کاشانی، ملا حبیب الله شریف (1404). تسهیل المسالک الی المدارک فی الرئوس القواعد الفقهیة. قم: مطبعة العلمیة.##محقق داماد، مصطفی (1406). قواعد فقه. چاپ دوازدهم. تهران: مرکز نشرعلوم اسلامی.##موسوی بجنوردی، محمد (1401). قواعد فقهیه. چاپ سوم. تهران: موسسۀ عروج.##موسوی خویی، ابوالقاسم (1422). مبانی تکملة المنهاج. قم: موسسۀ احیاء آثار امام خویی (ره).##مراغی، میرعبدالفتاح (1417). العناوین الفقهیة. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.##مصطفوی، محمدکاظم (1421). مائة قاعدة الفقهیة. چاپ چهارم. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.##موسوی بجنوردی، سید حسن (1419). القواعدالفقهیة. جلد 7. قم: نشر الهادی.##موسوی خمینی، روح الله (1421). کتاب البیع. تهران: موسسۀ تنظیم ونشر آثار امام خمینی (ره).##نجفی، محمد حسن (بی تا). جواهر الکلام. تصحیح و تحقیق رضا استادی. بیروت: دار احیاء التراث العربی.##
Black, H., Nolan, J. & Haley, J. (1990). Black’s law dictionary: definitions of the terms and phrases of American and English jurisprudence, ancient and modern by Henry Campbell Black. 6th ed. St. Paul, MN: West.##Cavendis - Routledge. (2002). Tort law cards, 3rd edition. London: Cavendish publishing.##Elliott, C. & Quinn, F. (2011). Tort law. Harlow, Essex, England New York: Pearson Longman.##Harpwood, V. (2000). Principles of tort law. London: Cavendish.##Harpwood, V. (2009). Modern tort law. London New York: Routledge-Cavendish.##Prosser, W. L., (1978). Law of Torts (4th ed). St. Paul, MN: West Stephenson, G. (2000). Sourcebook on torts. London: Cavendish.##Stuhmcke, A. (2001). Essential tort law.##Sydney, N.S.W. London: Cavendish.##