با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی حقوق پزشکی ایران

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شیراز (نویسندۀ مسئول).

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شیراز.

چکیده

 
چکیده
دکترین تفسیر علیه انشاء کننده به معنی تفسیر موارد مبهم قرارداد به ضرر تنظیم کننده آن و به سود طرف مقابل است. این دکترین سال ها است که در حقوق کامن لا به عنوان یک اصل در حقوق قراردادها و به طور خاص در قراردادهای استاندارد و قراردادهای یک طرفه، مورد استناد و استفاده قرار می گیرد. بر این اساس، چالش اصلی که به بررسی آن خواهیم پرداخت عبارت است از بررسی مبانی به کارگیری قاعدۀ تفسیر علیه انشاء کننده در تفسیر قراردادها. در انتهای این تحقیق مشخص می شود که مبانی استفاده از این قاعده شامل: کاهش موارد ابهام در قراردادها، کاهش شروط غیرمنصفانه و توزیع مجدد ثروت و کارکرد اصلی آن، حمایت از طرف ضعیف تر در قراردادهای استاندارد، قراردادهای یک طرفه و موارد مشابه آن است؛ چرا که امروزه قراردادهای استاندارد و یک طرفه به  نحو وسیعی از سوی طرف قوی تر مورداستفاده قرار می گیرند؛ لذا استفاده از این اصل امکان تعدیل میزان قدرت معاملاتی طرفین را فراهم می آورد.

کلیدواژه‌ها

منابع
اخلاقی، بهروز؛ امام، فرهاد (1385). اصول قراردادهای تجاری بینالمللی. چاپ دوم. تهران: مؤسسۀ مطالعه و پژوهش های حقوقی شهر دانش.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1388). دایرة المعارف حقوق مدنی و تجارت. جلد 1. تهران: انتشارات گنج دانش.
حر عاملی، شیخ محمد بن الحسن (1412). وسائل الشیعه. جلد 14. قم: موسسة آل البیت.
 حلی (علامه)، یوسف بن مطهر (1412). مختلف الشیعة. جلد 2. قم: مؤسسة النشر الاسلامی.
شیروی، عبدالحسین (1381). «قراردادهای استاندارد (الحاقی) در حقوق کامن له با تأکید بر حقوق انگلستان و آمریکا». مجلۀ مجتمع آموزش عالی. شمارۀ 12. صص 102-67.
شیخ مفید، عبدالله ابن نعمان (1412). المقنعه. قم: موسسۀ نشر اسلامی.
کاتوزیان، ناصر (1393). قواعد عمومی قراردادها. چاپ هشتم. تهران: انتشارات به نشر.
محقق حلی (1409). شرایع الاسلام. جلد 2. تهران: انتشارات اسلامیه.
نائینی، محمدحسین (1385). منیة الطالب فی شرح المکاسب. جلد 1. قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه.