با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی حقوق پزشکی ایران

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو علمی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترا حقوق خصوصی دانشگاه شیراز

چکیده

یکی از نهادهایی که در عرصه‌ی حمل و نقل فعالیت می‌کند «فورواردر»یا کارگزار حمل است. عرصه‌ی فعالیت کارگزاران حمل بیشتر در حمل و نقل تجاری بین المللی کالا و به ویژه حمل و نقل مرکب یا چندگانه است. در اهمیت این نهاد همین بس که اغلب در فرآیند حمل، استفاده از خدمات این نهاد ضروری می‌باشد.با وجود نقش مهمی که این نهاد در صنعت حمل و نقل دارد متأسفانه ابهاماتی درباره‌ی ماهیت آن و چگونگی تعهدات و مسؤلیت‌های آن وجود دارد؛ به گونه‌ای که این نهاد، مشابه با متصدی حمل و نقل قلمداد، و مسؤلیتی مشابه با متصدی حمل و نقل برای آن مطرح شده‌است. همچنین در باب مبنای مسؤلیت کارگزار حمل نیز در نظام‌های حقوقی مختلف رویکردهای گوناگون و بعضاَ مبهمی اتخاذ شده‌است. این امر را می‌توان ناشی از فقدان کنوانسیونی بین‌المللی، ضعف قانونگذاری و سکوت قوانین مرتبط با حمل و نقل قلمداد نمود. در این پژوهش سعی می‌گردد تا مبنای مسؤلیت قراردادی کارگزار حمل در چارچوب دو رویکرد مختلف (فرض تقصیر و مسؤلیت محض)، و در حوزه‌ی مقررات گوناگون از جمله مقررات فیاتا، و به صورت فرعی در حقوق کشورهای مختلف نظیر ایران، انگلستان، فرانسه، بلژیک، ایتالیا و اسپانیامورد بررسی قرار گیرد.در نهایت قابل ملاحظه است که «فرض تقصیر» به عنوان رویکردی حداقلی قابل پذیرش است؛ و البته تشدید مبنای مسؤلیت کارگزار حمل با عنایت به تخصصی بودن این نهاد، قابل دفاع می‌باشد. شایان ذکر است که روش تحقیق در این مقاله تحلیلی توصیفی می‌باشد

کلیدواژه‌ها

شهبازی، شهباز و همکاران (1377). نقش فورواردر در حمل و نقل بین المللی. چاپ دوم. تهران: انتشارات کمیتة ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی.##گوهریان، محمدجواد (1390). «حقوق و تعهدات کارگزار حمل (فورواردر) در ایران و مقررات فیاتا». پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشکدة آموزش‌های الکترونیکی. دانشگاه قم.##
Adams, S. (2013). Freight forwarders: agent vs. principal; articles & resources. Retrieved from: http://www.whitelawtwining.com/news-articles/articles-publications/transportation/trucking/13-04- 26/Freight_Forwarders_Agent_vs_Principal.aspx##Dugan, A. G. (2000). Limitation of liability of carriers by sea and by land. Philadelphia: Cozen and O’Connor.##Beamer-Downie, D. (1999). Freight forwarders’ liability during international multimodal transportation. Montreal: Institute of Air and Space Law McGill University.##Bradfield, G. (2009). Stuck in the middle: Freight forwarder – Forwarding agent or contracting carrier? Cape Town: Mandy Verena Rigtering RGTMAN001.##Cioarec, V. (2007). Proper completion of bills of lading involving transshipment. Retrieved from: forwarderlaw.com##D. Pengelley, P. (2007). The Q&A on freight forwarder: Who are they? What do they do? When are they liable? Retrieved from: www.cozen.com##Chiang Yung, F. (1973-1974). The characterization of a vessel as a common or private carrier. New Orleans: Tulane Law Review; 48 Tul. L. Rev. 299.##Giermanski, J., & Neipert, D. (2000). The re-regulation of freight forwarders in the USA and its impact on the USA-Mexico border. USA: International Trade Law Journal; 9 Currents Int’l Trade L.J. 11.##Glass, D. (2013). Freight forwarding and multimodal transport contracts (Maritime and Transport Law Library) (2nd Ed.). Routledge: Informa Law.##Grossman, S. (2009). Commentary on the covenant governing contracts for international freight forwarding services. Retrieved from: www.forwarderlaw.com##Hoeks, M. (2009). Multimodal transport law (The law applicable to the multimodal contract for the carriage of goods). Netherlands: Kluwer Law International.##Holloway, I. C. (1986). Troubled waters: the liability of a freight forwarder as a principal under Anglo-Canadian law. USA: Journal of Maritime Law and Commerce; Vol. 17, No. 2.##HM Revenue & Customs (2014). Notice 703 VAT: Export of goods from the United Kingdom. Retrieved from: 2014/06/17,From:https://customs.hmrc.gov.uk/channelsPortalWebApp/downloadFile?contentID=HMCE_CL_000130##Jones, P. (2001). FIATA legal handbook on forwarding. Portland:  Green Earth Books.##Kalyango, R. (2012). A freight forwarder’s responsibility for damages. (Legal article). Retrieved from: http://www.ehow.com/info_8786133_freight-forwarders-responsibility-damages.html##Kozolchyk, B. (1992). Evolution and present state of the ocean bill of lading from a banking law perspective. USA: Journal of Maritime Law and Commerce; Vol. 23, No. 2.##Landauer and Co. v. Smits and Co. (1921).(6). LI. L. Rep. 577 (KBD). Retrieved from: http://forwarderlaw.com/library/view.php?article_id=1046##MetaalhandelJA Magnus BV v Ardfields Transport Ltd (1988). (1). Lloyd’s Rep 197. Retrieved from: http://naralaw.com.ne.kr/metaalhandelvardfields.doc##Micklitz, H. W. (2005). The politics of judicial co-operation in the EU: Sunday trading, equal treatment and good faith. New York: Cambridge university press.##Morris v. C. W. Martin & Sons Ltd (1966). L. Q.B. Retrieved from: http://swarb.co.uk/morris-v-c-w-martin-sons-ltd-ca-1965/##Prima U.S. Inc. v. M/V Addiriyah (1999).(2). Lloyd’s Rep. Retrieved from: http://www.admiraltylawguide.com/circt/2ndprimus.htmlRamberg, J. (2007). Freight forwarder law. Vienna: Congress to celebrate the fortieth annual session of UNCITRAL##Denniston, T. R. & Carter G. T. & Yudes, A. E. (1989-1990). Liabilities of multimodal operators and parties other than carriers and shippers. New Orleans: Tulane Law Review; 64 Tul. L. Rev. 517.##Skulina, T. R. (1968). Liability of a carrier for loss and damage to interstate shipments. Cleveland: Cleveland State Law Review; 17 Clev.-Marshall L. Rev. 251.##Schoner, D. (1979). The freight forwarder as an air carrier. Zurich: International Bar Association: Section on Business Law, Aeronautical Law Committee.##Kinsler, J. S. (1993-1994). Motor freight brokers: a tale of federal regulatory pandemonium. USA: Northwestern Journal of International Law & Business; 14 Nw. J. Int’l L. & Bus. 289.##S Mo, J. (1997). Forwarder’s bill and bill of lading. Hawaii: Asia Pacific Law Review; Vol. 5, No. 2.##Vastframe Camera Ltd v. Birkart Globistics Ltd (2007).(38). J Mar L & Com 97, Retrieved from: http://archive.onlinedmc.co.uk/va.htm##Wallace, M. J. (2013). Instruments of international commercial harmonization in England and Wales: Submitted in respect of the Degree Doctor of Philosophy. UEA: University of East Anglia Law School.##Zima Corp. v. M.V. Roman Pazinski (1980).(493). F. Supp. 268. Retrieved from: http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/493/268/1558273/##Zuidwijk, A. (2003). A multimodal transport perspective. Retrieved from: http://www.antonioz.com.ar/english/download/Multimodal-Transport-Perspective-2003.pdf##