با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی حقوق پزشکی ایران

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران

چکیده

 تشریفات و رعایت قواعد آیین دادرسی از الزامات نخستین حق در دادگستری است که موجب تضمین اصول دادرسی و ایجاد طمأنینه در امر قضا می‌شود. تشریفات اصولاً باید توسط قانون‌گذار معین شوند تا هم بار تعیین آن بر دوش دادرس نیفتد و هم طرفین دادرسی را در معرض خطر آسیب ناشی از استبداد قضایی قرار ندهد. مهلت عادلة قضایی، در نظام حقوقی ما، علی‌رغم آن‌که در مواد 277 و 652 قانون مدنی به‌عنوان حقی ماهیتی پیش‌بینی‌شده است، اما تشریفات آن در هیچ‌یک از قوانین مدنی و آیین دادرسی مدنی و پیرامون آن مانند قانون اجرای احکام مدنی و نحوة اجرای محکومیت‌های مالی به درستی و به‌صورت جامع‌ومانع نیامده است. به هر جهت، این مسئله در نظام قضایی کشور ازیادرفته و شایستة بررسی است.


کلیدواژه‌ها

اسماعیل‌آبادی، علی‌رضا (1385). «مطالعة تطبیقی مهلت عادله». پژوهش نامة اندیشه‌های حقوقی. (پاییز و زمستان) سال 4، شمارة ##11.دهخدا، علی‌اکبر (1377). لغت‌نامه. جلد 11. چاپ دوم از دورة جدید. تهران: مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. ##خدابخشی، عبدالله (1393). حقوق حاکم بر اجرای آرای مدنی. تهران: شرکت سهامی انتشار.##سنهوری، عبدالرزاق احمد (بی تا). الوسیط فی الشرح القانون المدنی الجدید. جلد 3. القاهره: دارالنهضه العربیه.##شمس، عبدالله (1381).  آیین دادرس مدنی. جلد 1. چاپ اول. تهران: نشر میزان.##------ (1382).  آیین دادرس مدنی.  جلد 2. چاپ سوم. تهران: نشر میزان.##کاتوزیان، ناصر (1386). حقوق مدنی، نظریة عمومی تعهدات. چاپ چهاردهم. تهران: نشر میزان.##محسنی، حسن  (1391). مفهوم مرجع قضایی. مجلة حقوقی دادگستری. سال 76. شمارة 79..##------ (1392)ادارة جریان دادرسی مدنی، (بر پایة همکاری و در چارچوب اصول دادرسی). چاپ دوم. تهران: شرکت سهامی انتشار.##------ (مترجم). (1391). آیین دادرس مدنی فرانسه. چاپ دوم. تهران: شرکت سهامی انتشار.##
Code civil, Version consolidée au. 17 octobre 2015.##Wiederkehr, Georges et Dominique d’Ambra, Exécution des jugements et des actes, in: Répertoire de procédure civile, Dalloz, avril 1994.##