با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی حقوق پزشکی ایران

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

امروزه، مراکز داوری خدمات قابل توجهی در زمینۀ داوری ارائه می‌نمایند. خدمات ارائه شده در مراکز داوری، یکسان نیست. برخی مراکز، ممکن است نسبت به سایر مراکز فعالیت متفاوتی را انجام دهند. از جمله فعالیت‌های مهم مراکز داوری، نظارت بر جریان داوری است. در مراکزی، چون: دیوان داوری ICC و ایکسید بر رأی داوری نیز نظارت می‌شود. دیوان داوری ICC بر پیش‌نویس رأی نظارت می‌کند اما از لحاظ شکلی نظر دیوان برای محکمۀ داوری الزام‌آور است. در مرکز ایکسید، نظارت شبه قضایی است و مرکز برای بررسی و ابطال رأی داوری حق انحصاری دارد. در این مقاله، به طرح این سؤال پرداخته می‌شود که آیا این نوع نظارت‌ها، مداخله در کار محکمۀ داوری یا دادگاه‌های ملی است؟

کلیدواژه‌ها