با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی حقوق پزشکی ایران

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مسئولیت مدنی ناشی از قصور و کوتاهی والدین، نسبت به فرزندان، پیش از تولد آنها که معلولیت‌های ذهنی یا جسمی را در پی دارد، یکی از مسایل مهمی است که در فقه و حقوق اسلامی کمتر مورد توجه قرار گرفته، امّا نیازمند تبیین و تشریح می‌باشد. این امر، با عنایت به بعضی از قواعد فقهی صورت می‌پذیرد. قواعدی، چون: قاعده‌ی لاضرر و تسبیب به خوبی روشن می‌کند که گاهی پدر و مادر طفل، در بروز این ضایعات مسئولیت دارند و ضامن می‌باشند. گاهی نیز مسئولیت مدنی ناشی از فعل معلولین ذهنی که منجر به وارد ساختن خسارت به غیر می‌گردد، متوجه ولی یا قیم آنهاست که متون فقهی و حقوقی مؤید آن می‌باشد و حدود قصور و شرایط آن‌ را تبیین می‌نماید.
کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی، معلولین، والدین، قاعده لاضرر، قاعده تسبیب.