با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی حقوق پزشکی ایران

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل. دانشگاه پیام نور. تهران. ایران.

چکیده

مصونیت دیپلماتیک نوعی مصونیت قانونی است که طبق آن مأمور سیاسی و فرستاده دولت‌ها مورد تعقیب قضایی قرار نخواهد گرفت. به عبارتی دو کشور در قبال یکدیگر متعهد هستند که دیپلمات‌ها و مقامات ارشد دولتی یکدیگر‌ را تحت تعقیب قانونی قرار ندهند. کارامبا دیپلمات زیمبابوه در ایالات متحده آمریکا بود که متهم به ضرب و شتم خشونت آمیز یا شکنجه نسبت به پسر خود بود. اما به دلیل مصونیت داشتن مجازات نشد. این مقاله در صدد بررسی مشکلات سوء استفادة نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی و بی کیفرمانی آن ها و خصوصاً ضرورت جبران خسارت قربانی است که امروزه گریبان گیر جوامع بشری شده است. ماده 32 کنوانسیون وین 1961تنها یک استثناء برای تحت تعقیب قراردادن دیپلمات‌ها قائل شده است که مربوط به انصراف از مصونیت است. راه حل احقاق حق افراد قربانی جرائم ارتکابی رو به گسترش دیپلمات‌ها و جلوگیری از سوء استفاده از مصونیت دیپلماتیک آن‌ها، برای فرار از مجازات و پرداخت خسارت به این قربانیان چیست؟ این پژوهش  با روش پژوهش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است. هدف نوشتار حاضر علاوه بر تشریح قضیة کارامبا، ارائه راه حل هایی برای جلوگیری از از ارتکاب جرم توسط دیپلمات‌های دارای مصونیت است.  نتایج این پژوهش، نشان دهنده این است که توجه به عوامل مؤثر در سوء استفاده از مصونیت، راهکاری مؤثر در پیشگیری و مقابله با این قبیل تخلفات است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. جهانگیری، نبی­اله. (1397). «مصونیت دیپلماتیک از منظر فقه». مجله معارف قرآن و عترت، سال چهارم، شماره 8، صص223-199.

  ذوالعین،  پرویز. (1392). حقوق دیپلماتیک. تهران: وزارت امور خارجه. اداره نشر. چاپ پنجم.

  رشید کرمی، آمنه و دیگران. (1401). «مسئولیت کیفری تعرض به سفارتخانه­ها در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی. مجله جامعه­شناسی سیاسی ایران، شماره 27، صص 1612-1596.

  الشامى، على حسین. (1372). الدبلوماسیه. بیروت: دارالعلم للملایین. الطبعه الثانیه.

  شبان­نیا رکن­آبادی، قاسم. (1400). «بررسی ادله فقهی مصونیت دیپلماتیک در کشور اسلامی». مجله حکومت اسلامی، شماره102، صص 172-147.

  موسی­زاده، رضا و رضایی استخرویه، محمد. (1394). «تحول مفهوم مصونیت دیپلماتیک: ملاحظات امنیتی و حقوق بشری». مجله: امنیت پژوهی، شماره52، صص 216-189.

  میرمحمـدی، سیدمصطفی. (1382). «سوء استفاده از مصونیت­­

  های دیپلماتیک و ضمانت اجرای آن در حقوق بین­الملل». مجله نامه مفید (حقوق)، جلد 8، شماره 33، صص 165-133.  SID. https://sid.ir/paper/3638/fa   نوازنی، بهرام. (1395). دیپلماسی و مأموریت دیپلماتیک. تهران: انتشارات دانشگاه بین­المللی امام خمینی. چاپ اول.

  133 Congressional Record. (1987). S13,798 (daily ed. Oct. 8, 1987).

  Al-Shami, Ali Hossein. (1993). Diplomacy. Beirut: Dar El Alam for the Millions. Second edition. ]In Persian[.

  Amending the Vienna Convention, Comment, Diplomatic Immunity. (1987). "A Proposal for Amending the Viena Convention to Deter Violet Criminal Acts". Boston University International Law Journal, Vol. 5, pp.177,203-04.

  Asher, Ben.  (2000). Human Rights meet diplomatic immunities: problems and possiblesolutions. Harvard Law\ School, SJD Candidate, Harvard Law School; LL.M November, Massachusetts Ave, Cambridge, MA 02138, USA M. Juris; Publisher: Oxford; LL. B.

  Associated Press. (2005). China More Popular than U.S. Overseas. MSNBC.COM, June 23. http://www.msnbc.msn.com/id/8324290/

  Boos v. Barry. (1988). 485 U.S. 312, 323.

  Caplan. (1987). Crash of Envoy’s Car Focuses Attention on International Law, Legal- Times.

  Comment. (1978). "The Diplomatic Relations Act". Harvard International Law Journal, Vol. 19, pp. 1019. 1020.

  Comment. (1980). "Compensation for” Victims” of Diplomatic lmmunity in the United States: A Claims Fund Proposal". Fordham International Law Journal, Vol. 4, pp. 135, 149-59.

  Comment. (1981). "The Effect of the Diplomatic Relations Act". California Western International Law Journal, Vol. 11, pp.354, 357 [hereinafter The Effect of the Diplomatic Relations Act].

  Crimes and Criminal Procedure. (1982 & Supp. IV 1986), 18 U.S.C. § 16. 

  1. Groff, Joshua. (2000). "Note, A Proposal for Diplomatic Accountability Using the Jurisdiction of the International Criminal Court.’ The Decline of an Absolute Sovereign Right". Temple International & Comparative Law Journal, Vol. 14, pp. 209, 218.

  Dewar. (1987). Senate Votes Immunity Deterrent, Wash. Post, Oct. 9.

  Diplomatic Immunity Abuse Prevention Act. (daily ed. Oct. 8, (1987)). reprinted in 133 Congressional Record.  S13,795, S 13,795-97.

  Diplomatic Relations Act of (1978). $§ 2-6, 22 U.S.C. §$ 254a-254e (1982 & Supp. IV 1986).

  Diplomatic Relations Act of (1978). § 6(b), 22 U.S.C. § 254e (1982 & Supp.

  IV 1986).

  Exec. (1987). Order No. 12,101, 43 Fed. Reg. 54,195 (1978), amended by Exec. Order No. 12,608, 52 Fed. Reg. 34,617.

  Farhangi, Leslie Shirin. (1986). "Note, Insuring Against Abuse of Diplomatic Immunity". Stanford Law Review ,Vol. 38, pp. 1517-19,1521-22, 1531, 1537-47.

  Hickey, James E.  Fisch. Jr. & Annette. (1990). "The Case to Preserve Criminal Jurisdiction Immunity Accorded Foreign Diplomatic and Consular Personnel in the United States". Hastings Law Journal, Vol. 41, pp. 362-67.

  I. Benison, Audrey. (2001). "International Criminal Tribunals. Is There a Substantive Limitation on the Treaty Power?". Stanford Journal of International Law , Vol. 37, pp. 75, 86.

  Jahangiri, Nabi Alah. (2018). "Diplomatic immunity from the point of view of jurisprudence". Journal: Ma'aref Qur'an and Etrat, fourth year, No. 8, pp. 223-199. ]In Persian[

  .Kamen. (1988). Supreme Court Lifts Stay. U.S. to Return Boy to Zimbabwe, Wash.Post, Jan. 16.

  Lynton. (1987). Envoy’s Car Slams into 4 Vehitles. Wash. Post, Feb. 14.

  McFadden. (1983). The U.N. and the City: Obligation, Opportunity and Irritation,N.Y. Times, Sept. 20.

  Mir Mohammadi, Seyed Mostafa. (2003).  "Misuse of diplomatic immunities and the guarantee of its implementation in international law". Journal: Nama Mofid (Law), Vol.8, No.33, pp.165-133. SID. https://sid.ir/paper/3638/fa. ]In Persian[.

  Mousa Zadeh, Reza and Rezaei Estakhroyeh, Mohammad. (2015). "The Evolution of the Concept of Diplomatic Immunity: Security and Human Rights Considerations". Journal: Security Research, No. 52, pp. 216-189. ]In Persian[.

  Navazeni, Bahram.  (2015). Diplomacy and Diplomatic Mission. Tehran: Publications of Imam Khomeini International University, 1th edition.]In Persian[.

  Office of Protocol and Office of Foreign Emissions. (1987). U.S. Department of State, Pub. No. 9533.

  O'Neill, Terry A. (1980). "Comment, A New Regime of Diplomatic Immunity: The Diplomatic Relations Act of 1978". Tulsa Law Review, Vol. 54, pp.661, 662-64.

  Rashid Germi, Ameneh and Others. (2022). "Criminal responsibility to attack embassies in Iranian criminal law and Islamic jurisprudence". Journal: Iranian Political Sociology, No. 27, pp. 1612-1569.] In Persian[.

  Sen, Biswanath. (1965), A Diplomats Handbook of International Law and Practice; with a foreword by Javier Pérez de Cuéllar. Dordrecht, Netherlands; Boston; Publisher: Dordrecht, Mass.Martinus Nijhoff.

  Senator. Inhofe, James M. (Act of 2020). Senate - Armed Services , H. Rept. 116-333 (Conference Report)S. Rept. 116-48, S.1790 — 116th Congress.

  Senator. Risch, James E. (Act of 2022). Senate - Foreign Relations, 22 USC Chapter. 58: Diplomatic Support and Security, S.816 — 117th Congress.

  Shaban Nia Roknabadi, Ghasem. (2021). "Reviewing the Jurisprudential Evidences of Diplomatic Immunity in Islamic Countries". Journal: Islamic Government, No. 102, pp. 172-147. ]In Persian[.

  Sovereign Immunity. (1984). "Liability for a Violent Tort Committed by a Diplomat - Skeen v. Federative Republic of Brazil". Harvard  International Law Journal, Vol. 25, pp.506, 510.

  Statement of Senator. Helms. (1987). S. 1437, l00th Congress, 1st Session.

  U.S. Constitution. (1978). art. I I, § 3; (stating that the President “shall receive ambassadors and other public ministers”); The Diplomatic Relations Act of 1978, § 4, 22, U.S.C. § 254c (1982 & Supp. IV 1986).

  Udeoji Ebele Angela & Ochoga Edwin Ochoga. (2023). "The Abuse of Diplomatic Immunities Among States: Issues and Challenges". Wukari International Studies Journal, Vol. 7, pp. 275-282.

  Uhlig. (1988). Court Won ‘t Bar Return of Boy in Abuse Case to Zimbabwe, N.Y. Times, Jan. 1.

  United Kingdom Supreme Court: Case Basfar v. Wong (2022) uksc 20, Decision of 6 July 2022 On appeal from: UKEAT/0223/19/BA.

  Vienna Convention on Consular Relations. (1963). Optional Protocol Concerning the Compulsory Settlement of Disputes, Apr. 24; 21 U.S.T. 325, 326, 596 U.N.T.S. 487.

  Vienna Convention On Diplomatic Relations. (1961). Apr.  18, 23 U.S.T.  3227, T.I.A.S. No. 7502, 500 U.N.T.S. 95. [hereinafter Vienna Convention On Diplomatic Relations]. 

  Weiser & Knight. (1984). crime by those with diplomatic immunity Rises, Wash Post, Jan.9.

  Zoleyn, Parviz. (2012). Diplomatic Law. Tehran: Ministry of Foreign Affairs, Publishing Department. fifth edition. ]In Persian[.