با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی حقوق پزشکی ایران

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار رشته فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

یکی از مهم‌ترین ابزاری که در تنظیم روابط حقوقی جوامع نقش اساسی دارد، توافقات قراردادی است. اهمیت اصل وفای به عهد، در آموزه‌های دینی ما تا حدی است که لازمه دینداری و از اساسی‌ترین رکن نظریه اسلام محسوب می‌شود و در نظام‌های مختلف حقوقی به این اصل تأکید و امتناع از ایفای تعهدات از سوی طرفین، امری مذموم انگاشته می‌شود. از این‌رو، اگر وجه التزام تعیین­شده در قرارداد شیوه جبران خسارت مقطوع قراردادی قلمداد شود، وفق مواد 230 قانون مدنی و 515 قانون آیین دادرسی مدنی نافذ و لازم‌الوفا خواهد بود، اما عدم شفافیت در این مهم، همچنین وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که خسارت تأخیر تأدیه را منحصراً در تعهدات پولی بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی می‌داند، سبب شده بود تا مسئله وجه التزام قریب به چهل سال، یکی از پیچیده‌ترین معضلات لاینحل نظریات حقوقی و اختلافات حقوقی و فقهی باقی بماند. موضوع زمانی پیچیده‌تر می‌شد که وجه التزام تعینی در دیون پولی با مبلغ گزافی شرط می‌شد. شائبه‌های فراوانی در ربوی بودن این امر وجود داشت و نگرش حقوقدانان به اصل عدالت، انصاف و پشتیبانی از بدهکاران ضعیف در مقابل بستانکاران توانمند از جمله بانک‌ها، یکی از دغدغه‌های جوامع حقوقی و اقتصادی کشور بود. تا اینکه رأی وحدت رویه 805 دیوان عالی کشور مورخه 16/10/1399، با شفافیت در تبیین امر، نقطه عطف تمام اختلافات و شائبه‌ها شد. یافته این پژوهش، علاوه بر کنکاش در موضوع مهم فقهی، بررسی گام بلند دیوان عالی کشور در حل این چالش بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

الانصاری، مرتضی. (1390). المکاسب. تهران: انتشارات خرسندی.
انصاری، مهدی. (1390). «نظریه کارآمد از دیدگاه مکتب تحلیل اقتصادی». فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 41، شماره 1.
ایزدی‌فرد، علی­اکبر؛ ابهری، حمید و بهرامی، حسین. (بهار 1391). «مفهوم و ماهیت پول و ضمان مربوط به کاهش ارزش و خسارت تأخیر تأدیه در بازپرداخت قرض اسکناس». فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی، شماره 27.
بیگدلی، سعید. (1386). تعدیل قرارداد. تهران: بنیاد حقوقی میزان. چاپ اول.
پاسبان، محمدرضا؛ رحمتی، پرویز. (1393). «تحلیل اقتصادی نهاد وجه التزام، با تاکید بر نظام حقوقی کامن‌لا و رومنی ژرمنی». دو فصلنامه علمی-پژوهشی دانش حقوق مدنی.
تسخیری، محمدعلی. (1382). «شرط کیفری مالی در بانکداری بدون ربا». فقه اهل بیت، شماره 35.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1397). حقوق تعهدات. جلد 3. تهران: گنج دانش.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1398). ترمینولوژی حقوق. تهران: انتشارات گنج دانش.
حسین‌آبادی، امیر (1381). «بررسی وجه التزام مندرج در قرارداد». مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، سال 2، شماره 4.
دهخدا، علی اکبر. (بی­تا). لغت‌نامه. تهران: انتشارات دهخدا.
سادات حسینی، سیدحسین. (1396). حدود اعتبار شرط وجه التزام از حیث میزان در تعهدات پولی.
شفایی، محمدرضا. (1376). بررسی تطبیقی نظریه تغییر اوضاع و احوال در قراردادها. تهران: ققنوس.
شهبازی‌نیا، مرتضی. (1399). نقدی بر رای وحدت رویه ۸۰۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، سایت اختبار.
شهیدی، مهدی. (1399). سقوط تعهدات. تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد. چاپ هشتم.
شیری، علی. (1397). بررسی تعدیل قضایی وجه التزام در فقه و حقوق ایران. مازندران: مؤسسه آموزش عالی ادیب مازندران.
صفایی، سیدحسین. (1399). قواعد عمومی قراردادها. جلد 2. تهران: نشر میزان.
عمید، حسن. (1393). فرهنگ فارسی عمید. تهران: نشر جاویدان. چاپ 44.
عیسیایی تفرشی، محمد؛ شهبازی‌نیا، مرتضی. (1394). تعدیل وجه التزام در قراردادهای بین‌المللی.
کاتوزیان، ناصر. (1398). قواعد عمومی قراردادها. جلد 1. تهران: شرکت سهامی انتشار.
کاتوزیان، ناصر. (1400). حقوق مدنی، وقایع حقوقی. تهران: شرکت سهامی انتشار.
متین دفتری، احمد. (1391). آیین دادرسی مدنی و بازرگانی. تهران: انتشارات مجد. چاپ چهارم.
محقق داماد، سیدمصطفی. (1388). قواعد فقه بخش مدنی 2. تهران: انتشارات سمت.
مصطفوی، محمدکاظم. (1397). القواعد مائه قاعده فقهیه معنی و مدرکا و موردا. چاپ دوازدهم. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
نامور، سوده؛ حسنی، علیرضا. (1397). «مقایسه تطبیقی تعدیل وجه التزام در حقوق فرانسه و ایران». نشریه علمی تخصصی شباک.
Al-Ansari, Morteza. (2016). Al-Makaseb. Tehran: Khorsandi Publications (in Persian).
Ansari, Mehdi. (2019). "Efficient theory from the point of view of the school of economic analysis". Law Quarterly. Journal of Faculty of Law and Political Science, Vol. 41, No. 1 (in Persian).
Aamid, Hassan. (2013). Persian culture of aamid. Tehran: Javidan Publishing House (in Persian).
Bigdeli, Saeed. (2016). Modification of the contract. Chapter 1. Tehran: Mizan Legal Foundation (in Persian).
Dehkhoda, Ali Akbar. (no date). Dictionary. Tehran: Dehkhoda Publications (in Persian).
Hossein Abadi, Amir. (2018). "Examination of the amount of obligation included in the contract". specialized journal of Razavi University of Islamic Sciences, year 2, Number 4 (in Persian).
Isaiai Tafarshi, Mohammad; Shahbazinia, Morteza. (2014). Adjustment of obligation in international contracts (in Persian).
Izidifard, Ali Akbar; Abhari, Hamid and Bahrami, Hossein. (Spring 2019). "The concept and nature of money and guarantee related to the devaluation and damage of late payment in the repayment of banknote loan". Islamic Jurisprudence and Law Studies Quarterly, Number 27 (in Persian).
Jafari Langroudi, Mohammad Jaafar. (2018). Legal Terminology. Tehran: Ganje Danesh Publications (in Persian).
Jafari Langroudi, Mohammad Jaafar. (2017). Rights of Obligations. Vol. 3. Tehran: Ganje Danash (in Persian).
Katouzian, Nasser. (2021). Civil Rights, Legal Events. Tehran: Publishing Company (in Persian).
Katouzian, Nasser. (2018). General Rules of Contracts. Vol. 1. Tehran: Publishing Company (in Persian).
Matin Daftari, Ahmad. (2011). Civil and Commercial Procedures. Vol. 2. Tehran: Majd Publications (in Persian).
Mohaghegh Damad, Sayyed Mostafa. (2018). Rules of Jurisprudence of the Madani Section 2. Tehran: Samt Publications (in Persian).
Mostafawi, Muhammad Kazim. (2017). The rules are one hundred, a jurisprudential rule, meaning, comprehended, and resource. Qom: An Islamic publication book, compiled by the University of Teachers Seminary, Qom (in Persian).
Namvar, Soode; Hassani, Alireza. (2017). "Comparative comparison of liability adjustment in French and Iranian law". Shabak specialized scientific journal (in Persian).
Paseban, Mohammad Reza; Rahmati, Parviz. (2013). "Economic analysis of the institution of obligation, with an emphasis on the legal system of Common Law and Romney Germany". two scientific-research quarterly journals of Civil Law (in Persian).
Sadat Hosseini, Seyed Hossein. (2016). Limits of the validity of the pledge condition in terms of amount in monetary obligations. (in Persian).
Safai, Seyed Hossein. (2019). General Rules of Contracts. Vol. 2. Tehran: Mizan Publishing House (in Persian).
Shafaei, Mohammadreza. (2016). Comparative study of the theory of change of circumstances in contracts. Ch. 1. Tehran: Qoqnos (in Persian).
Shahbazinia, Morteza. (2019). Criticism of the 805 unanimous decision of the Supreme Court of the country. Test website (in Persian).
Shahidi, Mehdi. (2019). "The Fall of Obligations. Chapter 8. Tehran: Majd Scientific and Cultural Forum (in Persian).
Shiri, Ali. (2012). Study of judicial modification of obligation in Iranian jurisprudence and law. Mazandaran: Adib Mazandaran Institute of Higher Education (in Persian).
Taskhiri, MohammadAli. (2012).  "Financial penal condition in banking without interest". Fiqh Ahl al-Bayt, No. 35 (in Persian).