با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی حقوق پزشکی ایران
بررسی مبانی فقهی وحقوقی بیمه تکافل ومقایسه آن باعقود مشابه

حیدر امیرپور

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 11-20

چکیده
  چکیدهبیمة تکافل عبارت از توزیع مسئولیت مشترک بیمه‌گذاران از طریق تشکیل نظام صندوق مشترک و دوری از هرگونه خطر در سرمایه‌گذاری‌ها است. در این نوع بیمه، افزایش امنیت روانی افراد نسبت به سلامت جان، مال و فعالیت آنها در قبال خطر ناشی از ضرر با نوعی تعاون و همکاری اعضا به قصد تحقق خیر و صلاح عموم همراه است. به لحاظ مدیریت خطر و در عین حال ...  بیشتر