دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی (CLK) - واژه نامه اختصاصی